/ Jaunumi

    Paziņojums par grozījumiem Darījumu izpildes politikā

    24.04.2018.

    Ar šo informējam, ka, ņemot vērā Direktīvas 2014/65/ES (MiFID II) un Regulas (ES) 2017/565 prasības, ir veikti atbilstoši grozījumi CBL Asset Management IPAS “Darījumu izpildes politikā”. Jaunā dokumenta versija pieejama tīmekļa vietnē www.cblam.lv/lv/portfolios/protection-investors-interests/. Klientam, kas saņem investīciju portfeļa pārvaldes pakalpojumu, ir tiesības nepiekrist iepriekš minētajiem grozījumiem, par to rakstveidā informējot CBL Asset Management IPAS 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas – tomēr šādā gadījumā attiecīgā pakalpojuma sniegšana atbilstoši likuma prasībām būs jāpārtrauc. Visos pārējos gadījumos politikas grozījumi būs uzskatāmi par akceptētiem un piemērojamiem.

    Ar cieņu,
    CBL Asset Management IPAS