Jaunumi | CBL Asset Management http://www.cblam.lv/lv/ Jaunumi. lv <![CDATA[Par „CBL Asset Management” IPAS valdes priekšsēdētāja iecelšanu]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2017. gada 8. septembrī stājās spēkā Sabiedrības padomes lēmums par Kārļa Purgaiļa iecelšanu par „CBL Asset Management” IPAS valdes priekšsēdētāju.

Kārlim Purgailim ir 17 gadu darba pieredze finanšu nozarē un viņš ir pildījis ar resursu pārvaldību un finanšu tirgiem saistītus pienākumus vairākās Latvijas komercbankās. Karjeru finanšu sfērā K. Purgailis sāka 2000. gadā kā finanšu analītiķis AS "Parex banka". 2007. gadā viņš sāka darbu VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kur vadīja tirgus operāciju un vēlāk aktīvu pārvaldīšanas struktūrvienības, kā arī bija klientu aktīvu portfeļu un 2. līmeņa pensiju plānu pārvaldnieks. Laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam un no 2012. līdz 2014. gadam K.Purgailis vadīja resursu pārvaldības struktūrvienības AS "Latvijas pasta banka" un AS "GE Money Bank". No 2014. gada līdz 2015. gadam K.Purgailis strādāja AS "SEB banka", atbildot par ieguldījumu un uzkrājumu produktu attīstību. 2015. gadā viņš pievienojās AS "Citadele banka", kur līdz šim brīdim pildīja Resursu pārvaldības daļas vadītāja pienākumus. K.Purgailis ir ieguvis maģistra un bakalaura grādus vadību zinībās Latvijas Universitātē.

Bez valdes priekšsēdētāja Kārļa Purgaiļa „CBL Asset Management” IPAS valdē ietilpst līdzšinējie valdes locekļi Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns un Lolita Sičeva.

]]>
Fri, 08 Sep 2017 17:16:00 +0300
<![CDATA[Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu]]> IPAS „CBL Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPAS „CBL Asset Management” ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund”, ISIN LV0000400851 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un “CBL Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2017. gada 10. jūlijā ir beidzis pastāvēt Pievienojamais fonds bez likvidācijas. Līdz ar to Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija 0.657702.

Ieguldītāji var brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām kopš 2017. gada 13. jūlija.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Ar cieņu,
Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība IPAS „CBL Asset Management”

]]>
Mon, 10 Jul 2017 16:56:00 +0300
<![CDATA[Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanu]]> Ņemot vērā attīstības tendences Austrumeiropas reģiona finanšu tirgos (tajā skaitā Polijā, Turcijā un Krievijā), „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir veikusi ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” turpmākās attīstības analīzi un izskatījusi fonda pārvaldes un administrēšanas procesus optimizēšanas iespējas, ar mērķi samazināt kopējos fonda izdevumus. Izvērtējot tādus kritērijus kā fonda deklarētais ieguldītāja profils, investīciju reģions, fonda prospektā noteiktā ieguldījumu politika, fonda apjoms, ieguldītāju struktūra u.c., fonda pārvaldnieki fonda darbības optimizēšanai izteikuši viedokli ierosināt ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” pievienošanu „CBL Russian Equity Fund”.

Ar šo Sabiedrība informē, ka, ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu ierosināt tās izveidotā ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851) (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes apvienošanu ar „CBL Asset Management” IPAS izveidoto ieguldījumu fondu “CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190) (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošanu šā gada 30. maijā.

Informējam, ka minēto ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamā fondu ieguldītāji kļūst par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām;
 • Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt.

I. fondu apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības

Ņemot vērā to, ka abi apvienošanā iesaistītie ieguldījumu fondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Pirms ieguldījumu fondu apvienošanas tiks veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana. Turklāt ir sagaidāms, ka apvienošanas rezultātā tiks samazināti kopējie fonda izdevumi.

Ņemot vērā, ka abi apvienojamie fondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem,  uz fondu  apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim fondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamo un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 • līdz šā gada 30. jūnijam bez maksas pieprasīt Pārvaldes sabiedrībai veikt fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
 • Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana tiks veikta fonda prospektā noteiktajā kārtībā;
 • no Pārvaldes sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto fondu apvienošanu;
 • saņemt apvienošanā iesaistīto fondu turētājbankas - AS „Citadele banka” telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā) tās sniegtā atzinuma kopiju par:
 • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
 • samaksas apmēru naudā par vienu attiecīgā Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību; 
 • ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

II. būtiskākie fondu apvienošanas aspekti

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut fondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka Pievienojamā un Iegūstošā fonda apvienošana notiks šā gada 10. jūlijā un pēc šā datuma Pievienojamais fonds beigs pastāvēt.

Lai nodrošinātu fondu apvienošanu, tiek veiktas sekojošas darbības:

 1. tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda aktīvu novērtēšana;
 2. tiek veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku noskaidrošana;
 3. pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;
 4. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda apmaiņas koeficienta aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai turētājbankai, un saskaņošanai ar Latvijas Centrālajam Depozitārijam (LCD);
 5. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem apvienošanās rezultātā pienākošais Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits;
 6. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības LCD;
 7. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju LCD, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu atbilstoši e) apakšpunktam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no šā gada 1. jūlijā tiks pārtraukta apvienojamo fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 13. jūliju.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem  paredzēto pamatinformāciju, kas palīdz izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski, ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā. Lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar fonda prospektu.

]]>
Wed, 31 May 2017 12:09:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 11. aprīlī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Tue, 11 Apr 2017 11:04:00 +0300
<![CDATA[Otro gadu pēc kārtas CBL Asset Management saņem Thomson Reuters Lipper Fund Award]]>

Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper otro gadu pēc kārtas ir atzinusi CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodos. CBL Asset Management pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi attiecīgi 4.2% un 6.0% vidēji gadā.

CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir vairākkārtēji Lipper Fund Awards ieguvēji. Kā minēts, CBL Eastern European Bond Fund saņēma šādu pat balvu pagājušajā gadā par trīs un piecu gadu sniegumu. 2012. gadā CBL Eastern European Bond Fund saņēma Lipper apbalvojumu kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund tika atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Pagājušais gads izvērtās ļoti sekmīgs Austrumeiropas obligāciju tirgiem, lai gan ne bez svārstīguma un izaicinājumiem - gan reģionāla, gan globāla rakstura,” saka Andris Kotāns, viens no Fonda pārvaldniekiem un CBL Asset Management valdes loceklis. “Mūsu piekoptais investīciju process un efektīvais komandas darbs nodrošināja to, ka šos izaicinājumus pārvarējām itin veiksmīgi. Uzkatu, ka tas apliecina, ka nu jau atkārtoti saņemtie Lipper apbalvojumi sakņojas mūsu sistemātiskajā investīciju procesā un gadu laikā uzkrātajās zināšanās par Austrumeiropas tirgiem,” turpina Andris Kotāns.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar rūpīgu risku pārvaldību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Fri, 24 Mar 2017 12:26:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā stājas spēkā 2017. gada 1. martā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Thu, 09 Mar 2017 14:46:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi ikgadējos grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 17. februārī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Mon, 27 Feb 2017 17:09:00 +0200
<![CDATA[Informācija klientiem par IPAS „CBL Asset Management” pakalpojumu cenrāža izmaiņām no 2017. gada 15. februāra]]> Cienījamie klienti!
Sākot ar 2017. gada 15. februāri stāsies spēkā jaunais individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšanas cenrādis. Izmaiņas cenrādī neietekmēs speciāli piemērojamās komisijas un atlaides, ja tās noteiktas līgumā par investīciju portfeļa pārvaldi.

Ar cieņu,
Jūsu “CBL Asset Management” IPAS

]]>
Fri, 30 Dec 2016 12:07:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos.

Grozījumi prospektos stājas spēkā 2016. gada 2. novembrī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Wed, 02 Nov 2016 17:27:00 +0200
<![CDATA[Paziņojums par izmaiņām prospektos]]> Paziņojam, ka 2016. gada 16. septembra valdes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas IPAS "CBL Asset Management" pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos, kas veiktas sakarā ar izmaiņām IPAS "CBL Asset Management" padomes sastāvā.

]]>
Mon, 19 Sep 2016 10:21:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu "CBL Baltic Sea Equity Fund", “CBL Eastern European Bond Fund”, “CBL Eastern European Select Equity Fund”, “CBL Global Emerging Markets Bond Fund”, „CBL Russian Equity Fund” un “CBL Strategic Allocation Funds” prospektos.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2016. gada 19. augustā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Fri, 19 Aug 2016 12:43:00 +0300
<![CDATA[CBL Eastern European Bond Fund atkārtoti atzīts par labāko Austrumeiropas obligāciju fondu]]> Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper ir atzinusi Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu CBL Eastern European Bond Fund – USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodā. CBL Asset Management IPAS pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi, attiecīgi, 5.2% un 20.4% apmērā.

Šis nav pirmais Lipper apbalvojums, ko saņēmuši CBL Asset Management pārvaldītie fondi. CBL Eastern European Bond Fund līdzīgu Lipper apbalvojumu saņēma arī 2012. gadā – kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Esam gandarīti par kārtējo apliecinājumu mūsu pārvaldīto fondu augstajiem novērtējumiem starptautiskā mērogā,” saka CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Uldis Upenieks. “Lipper balvas saņemšana apliecina, ka CBL Asset Management ir reģionāla savas jomas līdere, kuras piedāvātie ieguldījumu pakalpojumi atbilst augstākajiem pasaules kvalitātes standartiem. Panākumu pamatā ir mūsu pārvaldītāju komandas ilggadējā pieredze apvienojumā ar sistemātisku analīzi un sabalansētu risku vadību. Austrumeiropas obligāciju tirgus, lai arī tam piemīt specifiski riski, uz globālo un reģionālo izaicinājumu fona, mūsuprāt, piedāvā pievilcīgas peļņas gūšanas iespējas,” uzskata Uldis Upenieks.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar stingru risku vadību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Mon, 25 Apr 2016 17:19:00 +0300
<![CDATA[Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas ieņēmumu sadali]]> Ar šo paziņojam, ka 15.04.2016. Latvijas Centrālam depozitārijam tiks pārskaitīti slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas ieņēmumi. Saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem likvidācijas ieņēmumi tiks sadalīti starp Fonda ieguldītajiem, ieskaitot ieguldītāju naudas kontos summu, kura atbilst EUR 182.928588 par vienu Fonda apliecību.

Ar cieņu,
“CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

]]>
Mon, 04 Apr 2016 10:40:00 +0300
<![CDATA[Apvienos "CBL Asset Management" IPAS ieguldījumu fondus un emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības]]> Rīga, 11. marts, LETA. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome atļāvusi "CBL Asset Management" IPAS veikt tās pārvaldītā ieguldījumu fonda "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfondu "CBL Eastern European Bond Fund - EUR" un "CBL Eastern European Bond Fund - USD" iekšzemes apvienošanu.

Sekojot ieguldījumu fondu nozares labākajai starptautiskajai praksei, "CBL Asset Management" IPAS kā pirmā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Latvijā izveidos ieguldījumu fondu ar ieguldījumu apliecību klasēm atšķirīgās valūtās. Apvienošanas rezultātā tiks nodrošināta efektīvāka ieguldījumu portfeļa pārvalde. Fonda ieguldītājiem nav nepieciešams veikt jebkādas darbības saistībā ar šīm izmaiņām. Būtībā mainīsies tikai esošo ieguldījumu apliecību nosaukumi.

Proti, tiks mainīts apakšfonda "CBL Eastern European Bond Fund - USD" nosaukums uz “CBL Eastern European Bond Fund”, un apvienošanas rezultātā izveidotais fonds emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības: R Acc USD un R Acc EUR (hedged). Apakšfonda ”CBL Eastern European Bond Fund - EUR” (ISIN LV0000400174) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecībām un apakšfonda “CBL Eastern European Bond Fund - USD” (ISIN LV0000400125) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc USD klases ieguldījumu apliecībām.

Ar pilnu paziņojuma ieguldītājiem tekstu par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu var iepazīties pārvaldītāja interneta mājas lapā: www.cblam.lv/lv/investment-funds/bond/eastern-european-usd sadaļā “Dokumenti”.

"CBL Asset Management" IPAS ir AS “Citadele banka" grupas uzņēmums. "CBL Asset Management" IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Mon, 14 Mar 2016 09:18:00 +0200
<![CDATA[Par ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas gaitu]]> Kā iepriekš tika ziņots, “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas termiņš, ieguldītājiem balsojot, tika noteikts 2016. gada 16. februāris. Šobrīd ir pilnībā pabeigta pārdošana un saņemta nauda par visiem Fonda nekustamā īpašuma objektiem, izņemot tirdzniecības centru Lietuvā. Šim vienam atlikušajam Fonda nekustamajam īpašumam ir atrasts pircējs un panākta vienošanās par tā cenu, kā arī tiek veiktas pēdējās darbības līguma parakstīšanai un naudas saņemšanai. Tiklīdz tiks saņemta nauda par šo īpašumu, tā nekavējoties tiks veiks likvidācijas kvotas aprēķins un likvidācijas gala rezultātā iegūtie naudas līdzekļi likumā noteiktajā apjomā tiks izmaksāti ieguldītājiem atbilstoši to ieguldījumu apliecību skaitam.

Informācija par Fonda likvidācijas pabeigšanu un naudas līdzekļu izmaksas ieguldītājiem termiņiem tiks publicēts mājas lapās: www.citadele.lv un www.cblam.lv, kā arī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tuvāko nedēļu laikā.

]]>
Tue, 16 Feb 2016 09:34:00 +0200
<![CDATA[Par ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” zemes gabalu izsoli]]> Šī gada 23. un 24. novembrī SIA “Colliers International Advisors ” rīkos “CBL Asset Management” IPAS pārvaldītā ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” mantā ietilpstošu zemes gabalu izsoli. Plašāka informācija par nekustamajiem īpašumiem un to izsoli ir pieejama www.e-auction.lv.

]]>
Wed, 21 Oct 2015 09:42:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS padomes sastāvā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2015. gada 30. septembrī stājās spēkā AS „Citadele banka” padomes lēmums par izmaiņām Sabiedrība padomē.

Sabiedrības padome ir ievēlēta šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Juris Jākobsons, padomes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un padomes locekļi Aldis Paegle un Peter Meier. Juris Jākobsons, Vladimirs Ivanovs un Aldis Paegle jau iepriekš ir strādājuši padomes sastāvā, savukārt Peter Meier ir ievēlēts pirmo reizi.

Peter Meier ir Cīrihes Lietišķo zinātņu universitātes (ZHAW), Vadības un jurisprudences skolas Aktīvu pārvaldīšanas centra vadītājs, F vecākais lektors finansēs un investīciju pārvaldībā. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze aktīvu pārvadīšanas jomā Šveices finanšu institūcijās, un viņš ir vairāku Šveices aktīvu pārvaldīšanas kompāniju un pensiju fondu padomes loceklis.

]]>
Fri, 09 Oct 2015 09:48:00 +0300
<![CDATA[CBL Asset Management investīciju portfeļa pārskati turpmāk būs pieejami Citadele internetbankā]]> Datu aizsardzības nodrošināšanai un klientu ērtībai, sākot ar 14.09.2015., investīciju portfeļa ikmēneša pārskati IPAS „CBL Asset Management” klientiem tiks nosūtīti Citadele internetbankā.

IPAS „CBL Asset Management” sagatavotie ikmēneša pārskati būs pieejami atsevišķa PDF dokumenta veidā internetbankas sadaļā „Atskaites”.

Gadījumā, ja klients vēlēsies ikmēneša pārskatu saņemt citādā veidā, lūdzam par to informēt CBL Asset Management, iesniedzot rīkojumu Citadele internetbankā.

]]>
Mon, 14 Sep 2015 09:50:00 +0300
<![CDATA[Citadeles grupas peļņa pirmajā pusgadā sasniedz 14,9 miljonus eiro; banka sākusi investīciju gadu]]> Šī gada pirmajā pusgadā Citadeles grupas peļņa sasniedza 14,9 miljonus eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā. „Līdz ar privāto investoru ienākšanu bankas akcionāru struktūrā, Citadele ir sākusi jaunu attīstības posmu. Šis gads iezīmēsies ar investīcijām bankas attīstībā,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

„Šis Citadelei ir investīciju gads. Mēs jau aktīvi strādājam pie bankas ilgtermiņa stratēģijas ieviešanas, lai sniegtu klientiem mūsdienīgus, viņu vajadzībām piemērotus un viegli saprotamus finanšu produktus un pakalpojumus,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

“Citadeles jaunā akcionāru struktūra, kuru veido Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un starptautisku investoru grupa, kuru pārstāv ASV investīciju kompānija "Ripplewood Advisors LLC", iezīmē jaunu attīstības posmu Citadeles vēsturē. Akcionāru un bankas vadības vīzija ir attīstīt Citadeli par vadošo banku attiecībā uz kvalitāti un piedāvāto produktu daudzveidību Latvijā un vēlāk arī Baltijā.

Citadeles padomes locekļiem ir plašas zināšanas un pieredze dažādās uzņēmējdarbības jomās, kā rezultātā no ikviena no viņiem varam gūt jaunas prasmes un zināšanas, lai straujāk attīstītu bankas pakalpojumus mūsu klientu ērtībai.

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas iedzīvotājiem jau sākām piedāvāt divus šajā tirgū nebijušus produktus: mobilajā aplikācijā integrētu internetbankas autorizācijas ierīci MobileScan, kā arī maksājumu karti ar e-talona funkciju, ko var izmantot arī kā elektronisko biļeti Rīgas sabiedriskajā transportā. Banka Citadele ir pirmā Baltijā, kas piedāvā šādus risinājumus. Mūsu mērķis ir apvienot bankas akcionāru un padomes locekļu zināšanas un pieredzi ar mūsu darbinieku aizrautību un profesionalitāti, lai Latvijas un visas Baltijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegtu jaunas iespējas,” saka G. Beļavskis.

2015. gada 30. jūnija dati liecina, ka Citadeles grupas aktīvi ir 2,8 miljardi eiro. Kredītportfelis veido vairāk nekā miljardu eiro. Noguldījumu portfelis sasniedz 2,4 miljardus eiro. Pateicoties privāto akcionāru ienākšanai bankas īpašnieku struktūrā, pusgada laikā Citadeles grupas kapitāla un rezervju apjoms kopumā ir audzis par 15%, sasniedzot 203 miljonus eiro.

]]>
Tue, 01 Sep 2015 09:51:00 +0300
<![CDATA[Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS „CBL Asset Management” izveido jaunu ieguldījumu fondu]]> Bankas Citadele meitas uzņēmums Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „CBL Asset Management” ir reģistrējis jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu “Baltic commercial real estate fund”. Fonda mērķis ir piedāvāt investoriem stabilu atdevi ar konservatīvu stratēģiju, veicot ieguldījumus komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijas valstīs.

Fonda galvenais mērķis ir stabilas naudas plūsmas nodrošināšana, mazāku uzsvaru liekot uz potenciālo īpašumu vērtības pieaugumu no iespējamām tirgus izmaiņām. Galvenie investīciju segmenti būs biroji un mazumtirdzniecības platības. Galvenie kritēriji īpašumu izvēlē būs īpašumu augsta likviditāte dažādos tirgus apstākļos un īpašuma konkurētspēja, nodrošinot to veiksmīgu darbību ilgtermiņā.

IPAS „CBL Asset Management” Nekustamo īpašumu projektu daļas vadītājs Andris Reņģītis: „Pie pašreizējām zemajām procentu likmēm Eiropā ir vērojama augoša interese no institucionālo investoru puses pēc alternatīviem ieguldījumu veidiem, tostarp investīcijām nekustamajā īpašumā, it īpaši komerciālajos naudas plūsmas objektos.” Saskaņā ar aģentūras „Prequin” datiem 2014. gada laikā 25 lielākie Eiropā bāzētie publiskie pensiju fondi nekustamo īpašumu investīcijām ir atvēlējuši 14% no kopējiem aktīviem. IPAS „CBL Asset Management” vērtē, ka Baltijas valstīs šis apjoms ir apmēram 2%, no kurām lielākās investīcijas ir Igaunijā.

„Pašlaik kvalitatīva komerciālā nekustamā īpašuma atdeve Baltijā ir ap 7.0-7.5% gadā. Mēs paredzam, ka, pielietojot konservatīvu investīciju un kreditēšanas politiku, kapitāla atdeve varētu pārsniegt 12%”, tā Andris Reņģītis.

Investīcijas īpašumu iegādei no ieguldītājiem tiks piesaistītas pakāpeniski, fondam iegādājoties investīciju stratēģijai atbilstošus, pievilcīgus nekustamā īpašuma objektus. Fonda pirmā emisija būs 20 miljoni eiro ar papildu emisijām atkarībā no tirgus apstākļiem un ieguldītāju intereses. IPAS „CBL Asset Management” sagaida, ka fonda īpašumu vērtība, iekļaujot aizņemtos līdzekļus, varētu būt robežās no 40 līdz 80 miljoniem eiro atkarībā no emisiju skaita.

Alternatīvais ieguldījumu fonds ir reģistrēts Latvijā, un tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem, direktīvām un regulām par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. Fonda darbību pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

IPAS „CBL Asset Management” ir bankas Citadele meitas uzņēmums. Tā darbojas aktīvu pārvaldīšanas jomā kopš 2002. gada un sniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas un fondu pārvaldīšanas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar valsts fondēto pensiju un privāto pensiju plānu pārvaldīšanu.

Uzņēmums ir trešā lielākā aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība Latvijā, tā pārvaldīto aktīvu apjoms pārsniedz 630 miljonus eiro. Uzņēmums pārvalda 15 tā dibinātus ieguldījumu fondus un vairāk nekā 700 klientu individuālos ieguldījumu portfeļus. Uzņēmumā strādā 35 aktīvu pārvaldīšanas nozares profesionāļi.

]]>
Mon, 01 Jun 2015 09:53:00 +0300