/ Jaunumi

    Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS atvērto ieguldījumu fondu „Citadele Ukrainian Equity Fund” un „Citadele Russian Equity Fund” pamatdokumentos un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju

    12.11.2012.

    „Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka izpildot 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasības, Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos grozījumus tās pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu „Citadele Ukrainian Equity Fund” un „Citadele Russian Equity Fund” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī aizstājusi fondu saīsināto prospektu ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju (IPP).

    Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija satur svarīgu informāciju par fondiem, t.sk. mērķus un ieguldījumu politiku, izmaksas, fondu iepriekšējās darbības rādītājus un riska un ienesīguma profila aprakstu, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai tie varētu izprastu ieguldījuma fondā būtiskos aspektus un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

    Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu „Citadele Ukrainian Equity Fund” un „Citadele Russian Equity Fund”prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī fondu IPP stājas spēkā 2012. gada 10. novembrī.