/ Jaunumi

    Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Caspian Sea Equity Fund” pamatdokumentos un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju

    26.10.2012.

    „Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka izpildot 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasības, Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos grozījumus tās pārvaldībā esošā atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Caspian Sea Equity Fund” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī aizstājusi fonda saīsināto prospektu ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju (IPP).

    Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija satur svarīgu informāciju par fondu, t.sk. mērķus un ieguldījumu politiku, izmaksas, fonda iepriekšējās darbības rādītājus un riska un ienesīguma profila aprakstu, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai tie varētu izprastu ieguldījuma fondā būtiskos aspektus un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

    Grozījumi Sabiedrības pārvaldība esošā atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Caspian Sea Equity Fund” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī fonda IPP stājas spēkā 2012. gada 26. oktobrī.