/ Jaunumi

  Par norēķinu veikšanas kārtību un procedūru slēgtā ieguldījumu fonda «Citadele Ukrainian Real Estate Fund» ieguldītājiem

  04.06.2012.

  AS „Citadele banka” (turpmāk – Banka) ieguldījumu fonda „Citadele Ukrainian Real Estate Fund” (turpmāk – Fonds) ieguldījumu apliecību turēšanas pakalpojuma sniegšanas ietvaros informē par Ukrainas Valsts vērtspapīru un fondu tirgus komisijas 2012.gada 14.maija Rīkojumu par Fonda ieguldījumu apliecību apgrozības apturēšanu sakarā ar Fonda likvidāciju.

  Saskaņā ar Bankā saņemto informāciju un Fonda pārvaldošās sabiedrības „Citadele Asset Management Ukraine” (turpmāk – Sabiedrība) paziņotā Fonda likvidācijas procesa ietvaros, Banka informē, ka Ukrainas tiesību akti paredz divu veidu norēķinus ar investoriem: ar naudas līdzekļiem vai ar citiem, kas nav naudas līdzekļi, Fonda aktīviem. Turklāt norēķini ar citiem, kas nav naudas līdzekļi, Fonda aktīviem ir iespējami vienīgi gadījumā, ja par šādu norēķinu kārtību vienbalsīgi izteiksies 100% Fonda investoru.

  — Gadījumā, ja norēķini par Fonda ieguldījumu apliecībām tiek veikti ar citiem, kas nav naudas līdzekļi, Fonda aktīviem, katrs Fonda investors saņem Fonda aktīvu (īpašuma) daļu, kas ir proporcionāla viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam un vienas vienādas daļas vērtībai, kura aprēķināta uz vienu ieguldījumu apliecību, kas atradusies apgrozībā Fonda likvidācijas lēmuma pieņemšanas datumā, t.i., 2012.gada 26.aprīlī. Bez tam, investors sedz visus izdevumus t.sk. reģistrācijas maksas, jebkāda veida nodevas, nodokļus un citas iespējamās izmaksas, kas ir saistītas ar īpašumtiesību iegūšanu un to reģistrāciju uz investoram pienākošos Fonda aktīvu daļu.

  — Gadījumā, ja norēķini par ieguldījumu apliecībām tiek veikti ar naudas līdzekļiem, izmaksu veikšanu nodrošina Fonda Likvidācijas komisija trīs mēnešu laikā no līdzekļiem, kas iegūti Fonda aktīvu realizācijas procedūras rezultātā, pēc Fonda aktīvu realizācijas procedūras pabeigšanas, t.i. ne ātrāk kā 10.01.2013.
  Līdzekļu izmaksa, kā ziņots iepriekš, tiks veikta Fonda pamatvalūtā – Ukrainas grivnās, kuras Banka pēc to saņemšanas no Sabiedrības ieskaitīs investoru investīciju kontos (naudas līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu veikšanai).
  Ukrainas grivna nav brīvi konvertējama valūta un tās turpmāka pārskaitīšana uz citiem kontiem ir apgrūtināta, tādēļ tiks īstenota no investīcijām saņemto Ukrainas grivnu konvertācijas procedūra uz brīvi konvertējamu valūtu, lai nodrošinātu sākotnēji investētās valūtas atgriešanu. Minētā konvertācijas procedūra tiks veikta Ukrainas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

  Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Fonda investorus līdz 2012.gada 16.jūlijam izteikt savu viedokli, informējot Banku par Fonda investoram vispieņemamāko norēķinu veidu par Fonda ieguldījumu apliecībām: naudas līdzekļu veidā vai ar citiem, kas nav naudas līdzekļi, Fonda aktīviem. Banku var informēt, iesniedzot Bankai atbilstošu paziņojumu, tajā skaitā brīvas formas rīkojuma veidā Internetbankā.

  Gadījumā, ja Banka nesaņems no Fonda investora paziņojumu vai saņems kaut viena investora paziņojumu, kurā būs izteikta vēlēšanās veikt norēķinus par Fonda ieguldījumu apliecībām naudas līdzekļu veidā, norēķini tiks veikti naudā, ņemot vērā to, ka norēķinu veikšanai ar citiem, kas nav naudas līdzekļi, Fonda aktīviem ir nepieciešama pilnīga investoru vienprātība.

  Aicinām Fonda investorus, pieņemot lēmumu par norēķinu veikšanas veidu, rūpīgi izvērtēt visus riskus, kas saistīti ar pieņemamo lēmumu, t.sk. zaudējumu rašanās riskus, kas var rasties sakarā ar zemu likviditāti vai tās neesamību, vai citiem nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt Fonda aktīvu vērtību, veicot to realizāciju, kā arī sakarā ar valūtas kursa izmaiņām, Ukrainas tiesību aktu piemērošanu vai izmaiņām tajos, un citu risku un nelabvēlīgu situāciju rašanos, kuras dotajā brīdi nav iespējams paredzēt.

  Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Bankā pie klientu apkalpošanas speciālista.

  Ar cieņu,
  AS „Citadele banka”