/ Jaunumi

    Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” pamatdokumentos un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju

    12.12.2013.

    „Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka izpildot 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasības, Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos grozījumus tās pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds”, kas ir ieguldījumu fonds ar diviem apakšfondiem: „Citadele Eastern European Bond Fund - USD”, „Citadele Eastern European Bond Fund - EUR” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī aizstājusi fondu saīsināto prospektu ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju (IPP ), kas tiek sagatavota katram apakšfondam.

    Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija satur svarīgu informāciju par apakšfondiem, t.sk. mērķus un ieguldījumu politiku, izmaksas, apakšfondu iepriekšējās darbības rādītājus un riska un ienesīguma profila aprakstu, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai tie varētu izprastu ieguldījuma fondā būtiskos aspektus un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

    Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī apakšfondu IPP stājas spēkā 2013. gada 12. decembrī.