/ Jaunumi

  Pabeigta IPAS „Citadele Asset Management” (Latvija) un UAB “Citadele Investiciju Valdymas” (Lietuva) UCITS ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošana

  21.11.2013.

  Informējam, ka atbilstoši 08.09.2013. Lietuvas Republikas Lietuvas bankas lēmumam Nr. 241-208, saskaņā ar kuru ir atļauta UAB “Citadele Investiciju Valdymas” (Lietuva) izveidotā atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) (turpmāk – Pievienojamais fonds) pārrobežu pievienošana IPAS „Citadele Asset Management” (Latvija) izveidotajam ieguldījumu fondam “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) (turpmāk – Iegūstošais fonds), 2013.gada 20.novembrī ir pabeigta Pievienojamā fonda pievienošana Iegūstošajam fondam. Apvienošana veikta atbilstoši UAB “Citadele Investiciju Valdymas” un IPAS „Citadele Asset Management” apstiprinātajiem „Fondu pārrobežu apvienošanas vispārīgiem noteikumiem”.

  Apvienošanas rezultātā:
  1) Visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības ir nodoti Iegūstošajam fondam;
  2) Visi Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību turētāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību turētājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām tā aprēķināšanas brīdī bija 1.000000;
  3) Pievienojamais fonds ir pārstājis pastāvēt.