/ Jaunumi

  Informācija ieguldītājiem par ierosināto Citadele grupas fondu pārrobežu apvienošanu

  10.10.2013.

  IPAS „Citadele Asset Management” (Latvija) un UAB “Citadele Investiciju Valdymas” (Lietuva), kas ir AS “Citadele banka” grupas uzņēmumi, pamatojoties uz 2012.gadā Citadele grupā pieņemto lēmumu par ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Lietuvā, ieguldītāju interešu aizsardzības nolūkos ir pieņēmušas lēmumu ierosināt UAB “Citadele Investiciju Valdymas” izveidotā atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) (turpmāk – Pievienojamais fonds) pārrobežu apvienošanu ar IPAS „Citadele Asset Management” izveidoto atvērto ieguldījumu fonds “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) (turpmāk – Iegūstošais fonds).

  Apvienošanas rezultātā:

  • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
  • Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību turētāji kļūst par Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību turētājiem;
  • apvienošanai stājoties spēkā, Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt.

  Ņemot vērā to, ka abu apvienojamo fondu reģistrācijas valstīs ir līdzīgs normatīvais regulējums, kas pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK, kā arī ņemot vērā to, ka Iegūstošais fonds tika nodibināts ar mērķi tam pievienot Pievienojamo fondu, fondu pārrobežu apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīgas ieguldījumu politikas un stratēģijas, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Tāpat, Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana pirms ieguldījumu fondu apvienošanas netiks veikta. Uz fondu  apvienošanas brīdi ieguldītājiem piemērojamie nodokļi vai nodevas netiks mainītas.

  Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

  • no šā gada 10.oktobra līdz 8.novembrim bez maksas pieprasīt Pievienojamā un Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībām savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;
   Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiks attiecīgi Pievienojamā vai Iegūstošā fonda prospektos noteiktajā kārtībā;
  • no Pievienojamā vai Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībām iegūt papildu informāciju par ierosināto fondu pārrobežu apvienošanu;
  • saņemt revidenta atzinuma kopiju par:
  • kritērijiem, kas pieņemti aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
  • samaksas apmēru naudā par vienu ieguldījumu apliecību;  
  • apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

  Saskaņā ar Pievienojamā fonda reģistrācijas valsts (Lietuva) tiesību aktu prasībām, nākošajā darba dienā pēc Lietuvas bankas lēmuma atļaut fondu pārrobežu apvienošanu, Pievienojamā un Iegūstošā fonda pārvaldošās sabiedrības pieņem lēmumu par pārrobežu apvienošanas uzsākšanu.
  Sākot ar 11.11.2013. tiek apturēta Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpirkšana un tā netiek veikta visā fondu apvienošanas periodā, kā arī tā netiek veikta trīs darba dienas pēc fondu apvienošanas procesa pabeigšanas – kopā 9 darba dienas līdz 22.11.2013. Ieskaitot.
  Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, pēc Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpirkšanas perioda beigām tiek veiktas sekojošas darbības:

  • tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda aktīvu novērtēšana;
  • Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam, nododot visus aktīvus Iegūstošā fonda turētājbankai;
  • Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība veic apmaiņas koeficienta aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībai un abu fondu turētājbankām;
  • Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem pienākošos (ieskaitāmo) Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits;
  • Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība dzēš visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības;
  • Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu.

  Nākošajā darba dienā pēc fondu pārrobežu apvienošanas procesa beigām, apvienošana tiek uzskatīta par pabeigtu un Pievienojamais fonds par likvidētu.
  Ieguldītājiem ir tiesības brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām trešajā darba dienā pēc fondu pārrobežu apvienošanas procesa pabeigšanas.

  Ieguldītāji ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju var iepazīties IPAS „Citadele Asset Management” mājas lapā: www.citadeleam.lv.

  Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība

  „Citadele Asset Management” IPAS