/ Jaunumi

  Informācija ieguldītājiem par ierosināto atvērtā ieguldījumu fonda „GE Money Eastern Europe Equity Fund” un atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanu

  16.09.2013.

  IPS "GE Money Asset Management" un IPAS „Citadele Asset Management” informē, ka ņemot vērā GE Money grupas lēmumu pārtraukt tās darbību Latvijas tirgū, kā arī nodot GE Money grupas aktīvus Citadeles grupas uzņēmumiem, ieguldītāju interešu aizsardzības nolūkos ir pieņēmušas lēmumu ierosināt IPS "GE Money Asset Management" izveidotā atvērtā ieguldījumu fonda „GE Money Eastern Europe Equity Fund”, ISIN LV0000400216 (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes apvienošanu ar IPAS „Citadele Asset Management” izveidoto atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Iegūstošais fonds).

  Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošanu šā gada 11.septembrī.

  Informējam, ka minēto ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā:
  — visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
  — Pievienojamā fonda ieguldītāji kļūst par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām;
  — Iegūstošā fonda ieguldītāji saglabā uz apvienošanas brīdi tiem piederošo Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaitu;
  — Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt.

  I. ieguldījumu fondu apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības
  Ņemot vērā to, ka abi apvienojamie ieguldījumu fondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī to, ka Iegūstošā fonda ieguldījumu politika, ieguldījumu stratēģija un esošā ieguldījumu struktūra atbilst Pievienojamā fonda noteiktajai ieguldījumu politikai un stratēģijai, ieguldījumu fondu apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem ieguldījumu fondiem ir līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Tāpat, Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana ne pirms, ne pēc ieguldījumu fondu apvienošanas netiks veikta.

  Ņemot vērā, ka abi apvienojamie ieguldījumu fondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, uz fondu apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim fondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

  Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:
  — no šā gada 16.septembra līdz 16.oktobrim bez maksas pieprasīt Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai attiecīgi Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībai Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
  Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiks attiecīgi Pievienojamā vai Iegūstošā fonda prospektos noteiktajā kārtībā;

  — no Pievienojamā vai Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībām iegūt papildu informāciju par ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu;
  — saņemt Iegūstošā fonda turētājbankas - AS „Citadele banka” telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā) tās sniegto atzinuma kopiju par:
  a) kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
  b) samaksas apmēru naudā par vienu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
  c) ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

   

  II. ieguldījumu fondu būtiskākie apvienošanas aspekti
  Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā trīsdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka Pievienojamā un Iegūstošā fonda apvienošana notiks šā gada 28. oktobrī un pēc šā datuma Pievienojamais fonds beigs pastāvēt.

  Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu tiek veiktas sekojošas darbības:
  a) tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda aktīvu novērtēšana;
  b) tiek veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku noskaidrošana;
  c) Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam, nododot visus aktīvus Iegūstošā fonda turētājbankai;
  d) Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrībai, tā turētājbankai un saskaņošanai ar Latvijas Centrālo Depozitāriju (LCD);
  e) Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem apvienošanās rezultātā pienākošais Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits;
  f) Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības LCD;
  g) Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju LCD, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu atbilstoši e) apakšpunktam.

  No šā gada 17.oktobra līdz 30.oktobrim, lai nodrošinātu ieguldījumu fondu veiksmīgu apvienošanu, tiks pārtraukta Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpirkšana, kā arī Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības tiks bloķētas LCD, kā rezultātā darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

  Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 31. oktobrī.

  Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „Citadele Asset Management” mājas lapā: www.citadeleam.lv vai arī IPAS „Citadele Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

   Fondu iekšzemes apvienošanas vispārīgie noteikumi

  Ar cieņu,
  Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība
  IPAS „Citadele Asset Management”