/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis / CBL dzīves cikla plāns Millennials

CBL dzīves cikla plāns Millennials

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Plāna raksturojums

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam. Plāna dzīves cikla ieguldījumu stratēģijas mērķa ieguldītāji ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki, kas dzimuši laika periodā starp 1980. gadu un 1990. gadu, kā arī citi ieguldītāji, kuri par sev piemērotāko uzskata dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju.
  • 70% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros un ieguldījumu fondu, tai skaitā indeksa fondu un ETF, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, apliecībās. Plāna pārvaldnieki izmantos ilggadējo pieredzi, un pieejamos specializētos tehniskos resursus investīciju fondu analīzē, kas starp pasaulē pieejamiem tūkstošiem fondiem - gan aktīvi pārvaldītājiem, gan indeksu fondiem - palīdz izvēlēties atdeves un riska ziņā labākos un Plāna stratēģijai un ieguldītāju interesēm atbilstošākos.

Plāna prospekts

Pieteikties 2. pensiju līmenim


Riska un ienesīguma profils

1234567
Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Dati uz: 03.12.2020.
Valūta: EUR
Vērtība:   1.1454831
Vērtības izmaiņas: -0.13%
Fonda aktīvi: 14 856 800 EUR

Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads* 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
1.82% 9.86% 8.59% 8.95% - 5.46% 6.19%

 Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

 

 


* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
*** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Plāna ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Plāna ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.
  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 24/04/2018
  • Pamatvalūta: EUR
  • Maksimālā atlīdzība par pārvaldīšanu: 0.50% gadā
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
Zigurds Vaikulis
Zigurds Vaikulis (Valdes loceklis, portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs, 16 gadi kompānijā, 18 gadi industrijā, bakalaura grāds ekonomikā un vadībā)
Zigurds Vaikulis Citadeles grupā strādā kopš 2000. gada. Kā CBL Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs un valdes loceklis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī par kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija Sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis darbojas CBL Asset Management pārvaldīto pensiju plānu un fondu investīciju komitejās. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.