Ieguldījumu plāns Daugava

  • Plāna mērķis ir panākt dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus fiksēta ienākuma finanšu aktīvos – valsts un korporatīvajās parādzīmēs, obligācijās, obligāciju fondos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
  • Riska pārvaldīšanas nolūkos ieguldījumi tiek diversificēti pa dažādām fiksēta ienākuma instrumentu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 16.09.2021
Valūta EUR
Vērtība 2,5339912
Vērtības izmaiņas 0,05%
Fonda aktīvi 32 532 024 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
0,79% 0,26% 1,45% 2,51% - - - - 3,10%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management (līdzekļu pārvaldnieks no 31.10.2020.)
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 19/11/2002
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.48% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.37% gadā

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim