/ Investīciju portfeļi / Ieguldītāju interešu aizsardzība

Ieguldītāju interešu aizsardzība

2008. gada 1. februārī Latvijā ir pilnā apmērā ieviestas Eiropas Savienības 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) prasības.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (MiFID II) ar papildus prasībām, kuras ir vērstas uz finanšu tirgu darbības efektivitātes, pārredzamības uzlabošanu un papildu ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.

Ņemot vērā likumdošanas prasības, “CBL Asset Management” IPAS savā darbībā ir ieviesusi virkni uzlabojumu ar mērķi nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni un uzlabot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Informācija par kompensācijas apmēriem par neizpildītu ieguldījumu pakalpojumu, kā arī par noteikumiem, kas jāievēro, lai iegūtu kompensāciju, ir noteikta saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzēto kārtību. Klienta Aktīviem Investīciju portfeļa Finanšu instrumentu kontā un naudas kontā var tikt piemērotas arī saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ar “CBL Asset Management” IPAS iepriekš akceptētai AS “Citadele banka” paredzētās ieguldītāju aizsardzības un noguldījumu garantiju sistēmas.

Visiem “CBL Asset Management” IPAS klientiem, ņemot vērā viņa raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi, ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, tam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma piemērotības un atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai identificētu un novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, AS “Citadele Banka” ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā (Politika), kas ir saistoša visām Citadele grupas sabiedrībām, t.sk. arī “CBL Asset Management” IPAS. Ņemot vērā Politikā noteiktos principus, “CBL Asset Management” IPAS ir izstrādājusi un ieviesusi savus Interešu konfliktu novēršanas noteikumus.

Pirms Līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu (Līgums) noslēgšanas, kā arī Līguma darbības laikā, “CBL Asset Management” IPAS nodrošina, lai Klientam būtu pieejama pietiekama informācija, kas ļauj izvērtēt tā sniegtā “CBL Asset Management” IPAS pakalpojuma būtību, ar to saistītos finanšu riskus, izmaksas un saistītos izdevumus, kas ietver arī informāciju par “CBL Asset Management” IPAS, tā piedāvātajam ieguldījumu stratēģijām un ar ieguldījumiem attiecīgajos Finanšu instrumentos vai ar konkrētu ieguldījuma stratēģiju saistītajiem riskiem, t.sk. sniedzot un regulāri atjaunojot un papildinot informāciju “CBL Asset Management” IPAS interneta mājas lapā.

“CBL Asset Management” IPAS, veicot Investīciju portfeļa Pārvaldīšanu, nodrošina pēc iespējas labākus rezultātus Klientam, ievērojot “CBL Asset Management” IPAS „Darījumu izpildes politiku”, kura atrodama “CBL Asset Management” IPAS interneta mājas lapā sadaļā „Investīciju portfeļi”.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klientu labā “CBL Asset Management” IPAS vadās no savas Darījumu izpildes politikas (Pielikums Nr. 1). Klients pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas tiek iepazīstināts ar minēto politiku, un klientam ir jāapliecina sava piekrišana šai politikai. Klientam tiek sniegta arī plaša informācija par “CBL Asset Management” IPAS un par darījumiem ar finanšu instrumentiem un ar tiem saistītajiem riskiem.

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju
Informācija par nodokļiem un nodevām
Informācija par klienta finanšu instrumentu (investīciju) portfeļu pārvaldības pakalpojumu
Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība 
Klientam piešķiramo statusu apraksts
Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Interešu konfliktu novēršanas noteikumi
Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām