Ieguldījumu plāns Daugava

  • Plāna mērķis ir panākt dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus fiksēta ienākuma finanšu aktīvos – valsts un korporatīvajās parādzīmēs, obligācijās, obligāciju fondos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
  • Riska pārvaldīšanas nolūkos ieguldījumi tiek diversificēti pa dažādām fiksēta ienākuma instrumentu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

За период 21.01.2021
Валюта EUR
Стоимость доли 2,5128661
Изменение стоимости 0,00%
Активы Фонда 33 777 869 EUR

Доходность фонда

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
-0,05% -0,07% - - - - - - 2,24%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management (līdzekļu pārvaldnieks no 31.10.2020.)
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 19/11/2002
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.60% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.25% gadā

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.