Su finansinėmis paslaugomis susijusi rizika

IPAS „CBL Asset Management“ yra Latvijos Respublikoje įregistruota investicijų valdymo įmonė. Įmonė užsiima individualiu klientų portfelių, investicinių fondų ir pensijų fondų valdymu bei teikia konsultacijas investavimo klausimais.

Savo veikloje įmonė IPAS „CBL Asset Management“ vadovaujasi diversifikavimo principu, visgi investicijų valdymo įmonių veikla nėra visiškai apsaugota nuo bendros rizikos. Investuotojai turi būti apdairūs ir susipažinti su rizika, susijusia su finansinėmis paslaugomis bei sandoriais. Prieš priimant investicinį sprendimą ar atliekant finansinę operaciją, svarbu pasitarti su nepriklausomu finansų konsultantu ir peržiūrėti finansinių išteklių laikymą bei valdymą reglamentuojančius teisės aktus.

Klientai turi gerai įvertinti, ar jie galės prisiimti su finansinėmis paslaugomis susijusią riziką, atsižvelgę į turimą investavimo patirtį, tikslus, finansinius išteklius ir kitas sąlygas. Įmonė IPAS „CBL Asset Management“ mano, kad svarbu įvertinti bent šias rizikos rūšis:

 • Pagrindinę riziką – klientai turėtų žinoti, kad vertybinių popierių kaina ir iš jų gautas pelnas gali svyruoti, o tai turi tiesioginės įtakos jų turimų investicinių vienetų vertei.
 • Ekonominę riziką, susijusią su ekonominės padėties pokyčiais regionuose, kuriuose investuojama, pavyzdžiui, ekonomikos nuosmukiu, pernelyg didele infliacija, bankų krize ir pan.
 • Politinę riziką, susijusią su šalių įsitraukimu į karinius konfliktus ar karus, taip pat politinės aplinkos pokyčiais šalyse, pavyzdžiui, valdžios nuvertimu ar valstybės perversmu. Be to, šie veiksniai neretai turi didelės įtakos atitinkamos šalies finansų rinkai ir fondų veiklos rezultatams.
 • Valiutos riziką – tai yra galimi nuostoliai, kuriuos fondo investicinių vienetų turėtojas gali patirti dėl nepalankių valiutų kursų svyravimų.
 • Likvidumo riziką – realią bet kurio fondo turto realizavimo (pardavimo ar išlyginimo) galimybę. Jei finansines priemones ar bet kokį kitą turtą galima parduoti arba išlyginti ir dėl vidutinės parduodamo turto apimties nekyla didelių kainų svyravimų (atsižvelgus į sandorių apimtį rinkoje), rinka gali būti laikoma likvidžia.
 • Finansinę riziką – finansinę investicinių fondų riziką, kuri daugiausia susijusi su situacija, kai klientai prašo išpirkti savo investicinius vienetus dėl išorinių veiksnių (kuriems Įmonė neturi įtakos) ir dėl to pablogėja fondo veiklos rezultatai.
 • Informacinę riziką, kuri kyla tada, kai neturima ar trūksta tikslios informacijos apie vertybinių popierių rinką ir realią emitento padėtį.
 • Emitento įsipareigojimų neįvykdymo riziką, susijusią su galimybe, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų vertybinių popierių turėtojui. Planuodama fondo investavimo politiką, Įmonė laikosi konkrečioje šalyje nustatytų saugaus investavimo reikalavimų ir investuoja į patikimus vertybinius popierius bei terminuotuosius indėlius, t. y. analizuoja kiekvienos šalies, banko ar įmonės kredito reitingus. Dėl šios rizikos gali būti neįvykdyti įsipareigojimai, susiję su konkrečia finansine priemone, o tai gali turėti neigiamos įtakos fondo vertei.
 • Išvestinių finansinių priemonių riziką – klientai turėtų žinoti, kad investavimas į išvestines finansines priemones yra itin rizikingas. Su šiais sandoriais susiję įsipareigojimai ar reikalavimai gali sumažėti arba išnykti. Nustatyti nuostolių riziką esant skirtingoms sąlygoms neįmanoma, o ši rizika gali viršyti hipotekos vertę. Jei paskolos naudojamos siekiant įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, arba su tokiais sandoriais susiję įsipareigojimai ar reikalavimai yra išreikšti užsienio valiuta, nuostolių rizika gali išaugti.
 • Apskaitos ir dvigubo apmokestinimo riziką, susijusią su skirtingų apskaitos principų taikymu skirtingų šalių vertybinių popierių pateikimo ir registravimo sistemose. Dėl to gali kilti papildoma mokesčių našta investicijoms, taip pat gali būti taikomi didesni mokesčių tarifai nerezidentų užsienyje vykdomoms investicijoms, taigi fondo turtas gali būti labiau suvaržytas, nei investuojant vietinėje rinkoje.
 • Konkurencijos riziką – svarbu atsižvelgti į konkurenciją tarp Latvijos investicijų valdymo įmonių ir užsienio fondų valdymo įmonių, kuri, plečiantis šiai rinkos nišai, gali tik didėti. Dėl to investicijų valdymo įmonė gali nutraukti bendradarbiavimą, o fondo valdymas gali būti perleistas kitai investicijų valdymo įmonei ar depozitoriumui.
 • Kitą riziką – investicijų valdymo įmonės veiklai įtakos gali turėti ir kiti rizikos veiksniai, kurių įmonė negali iki galo numatyti ar kontroliuoti, pavyzdžiui, stichinės nelaimės, aplinkos būklės pablogėjimas, nusikalstamumas ir kt.

Šiame informaciniame pranešime pateikiamas neišsamus su finansinėmis paslaugomis susijusių rizikos rūšių sąrašas!