Ar finanšu pakalpojumu izmantošanu saistītie riski

CBL Asset Management IPAS ir Latvijas Republikas reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kuras darbības veidi ietver sevī klientu portfeļu individuālo pārvaldīšanu, ieguldījumu fondu un pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu, kā arī konsultāciju sniegšanu investīciju jautājumos.

CBL Asset Management IPAS darbojas saskaņā ar diversifikācijas principiem, tomēr vispārējie riski, kas saistīti ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību paliek. Ieguldītājiem vajadzētu rūpīgi iepazīties ar finanšu pakalpojumu un darījumu saistītajiem riskiem. Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas vai finanšu darījuma veikšanas Klientam ir svarīgi konsultēties ar neatkarīgu finanšu konsultantu, kā arī pārskatīt tiesību aktus par finanšu resursu glabāšanu un pārvaldīšanu.

Klientam rūpīgi jāizsver, vai tas spēj uzņemties ar finanšu pakalpojumiem saistītos riskus, ņemot vērā savu ieguldījumu pieredzi, savus mērķus, finansiālus resursus un citus apstākļus. „CBL Asset Management” IPAS uzskata par nepieciešamu vērst Klienta uzmanību vismaz uz šādiem riskiem:

 • Pamatrisks – Klientam ir jāapzinās, ka vērtspapīru cena, kā arī ienākumi no tiem, ir pakļauti svārstībām, kas tieši ietekmē Klientam piederošo ieguldījumu apliecību vērtību;
 • Ekonomiskais risks - saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām ieguldījumu reģionos, tādām kā ekonomiskā recesija, pārmērīga inflācija, banku krīze u.c.;
 • Politiskais risks - saistīts ar ieguldījuma valstu iesaistīšanos militāros konfliktos un karadarbībā, kā arī ar izmaiņām valstu politiskajā vidē, piemēram, vardarbīga valdības gāšana, apvērsumi. Šādi faktori parasti spēcīgi ietekmē arī attiecīgās valsts finansu tirgus un attiecīgi ietekmēt fondu darbības rezultātus;
 • Valūtas risks - ar šo risku ir domāti iespējamie zaudējumi, kas fondu ieguldījuma apliecību turētājam var rasties no nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām;
 • Likviditātes risks - nozīmē reālās iespējas jebkurā laika brīdī realizēt (pārdot vai nolīdzināt) kādu no fondu aktīviem. Ja finanšu instrumenti vai cits aktīvs var tikt pārdots vai nolīdzināts, vidējam pārdošanas pieteikumam (salīdzinot ar konkrētā tirgus darījumu apjomu) neradot ievērojamas cenas svārstības, tirgus var tikt uzskatīts par likvīdu;
 • Finansiālais risks - Ieguldījumu fondu finanšu risks, kas galvenokārt ir saistīts ar situāciju, ka ārēju (Sabiedrības neietekmējamu) faktoru ietekmē Klienti vienlaicīgi pieprasa savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, kas noved pie fondu darbības efektivitātes samazināšanās;
 • Informācijas risks - patiesas vērtspapīru tirgus informācijas, kura atspoguļo emitenta reālo situāciju, nepieejamība vai trūkums;
 • Emitenta saistību neizpildes risks - saistīts ar vērtspapīru emitenta iespējām nepildīt savas saistības pret vērtspapīra valdītāju. Plānojot fondu ieguldījumu politikas Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu drošumu katrā konkrētā valstī un konkrētos vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos, t.i. tiek analizēti kredītreitingi, kas noteikti attiecīgajai valstij, bankai vai uzņēmumam. Šī riska piepildīšanās var daļēji vai pilnībā radīt saistību neizpildi attiecībā pret konkrētu finanšu instrumentu un negatīvi ietekmēt fonda vērtību;
 • Atvasināto finanšu instrumentu risks – Klientam jāapzinās, ka ieguldījumi atvasinātos finanšu instrumentos ir saistīti ar augstu riska pakāpi. Saistības vai prasības no šādiem darījumiem var samazināties vai beigt pastāvēt. Zaudējumu risks dažādos apstākļos var netikt noteikts un pārsniegt ķīlas apjomu. Ja tiek pielietoti aizdevumi, lai segtu saistības par atvasinātajiem finanšu darījumiem vai ja saistības vai prasības no šādiem darījumiem ir ārvalstu valūtā, zaudējumu risks var palielināties;
 • Grāmatvedības un nodokļu dubultās iekasēšanas risks - saistīts ar dažādu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu pielietošanu dažādu valstu vērtspapīru uzskaites un reģistrācijas sistēmās, kas var radīt papildus grūtības investīcijām, kā arī nerezidentu ieguldījumiem ārvalstīs var būt noteiktas lielākas nodokļu likmes, līdz ar to fondu īpašumi var tikt vairāk apgrūtināti nekā ieguldot vietējā tirgū;
 • Konkurences risks - jāņem vērā konkurence no Latvijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ārvalstu fondu pārvaldes kompāniju puses, kas var palielināties attīstoties šai tirgus nišai. Tā rezultātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība var pārtraukt savu darbību un tā rezultātā Fonda pārvaldīšana var tikt nodota citai rezultātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai turētājbankai;
 • Citi riski – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību var ietekmēt arī citi riski, tādi kā dabas katastrofas, ekoloģijas pasliktināšanās, noziedzība u.t.t., kurus Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nevar pilnība prognozēt vai kontrolēt.

Šī informācija nasatur pilnīgu saistīto ar finanšu pakalpojumiem risku sarakstu!