Investuotojų interesų apsauga

2004 m. balandžio 21 d. ES direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID direktyvos) reikalavimai Latvijoje buvo visiškai įgyvendinti 2008 m. vasario 1 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID II direktyva), kuria nustatomi papildomi reikalavimai, skirti padidinti finansų rinkų veiksmingumą, skaidrumą ir sustiprinti investuotojų apsaugą, įsigaliojo 2018 m. sausio 3 d.

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, įmonė „CBL Asset Management“ taip pat iš dalies pakeitė ir patobulino savo veiklą, užtikrindama didesnį investuotojų apsaugos lygį ir pagerindama investicinių paslaugų teikimo tvarką.

Informacija apie kompensacijos už nesuteiktas investicines paslaugas sumas, taip pat sąlygos, kurių reikia laikytis, norint gauti kompensaciją, buvo nustatytos atsižvelgiant į Investuotojų apsaugos įstatyme nustatytą tvarką. AS „Citadele“ banko įgyvendinama Latvijos Respublikos įstatymų numatyta investuotojų ir indėlių apsaugos sistema taip pat taikoma Klientų turtui, saugomam finansinių priemonių sąskaitoje ir lėšų sąskaitoje.

Visiems įmonės „CBL Asset Management“ IPAS klientams, atsižvelgiant į jų ypatybes, taip pat žinias ir patirtį sudarant sandorius su finansinėmis priemonėmis bei tokių sandorių tikslus, suteikiamas vienas iš trijų galimų statusų: privatus - neprofesionalus klientas, profesionalus klientas arba tinkama sandorio šalis. Priklausomai nuo priskirto statuso, klientams nustatomas atitinkamas apsaugos lygis. Apsaugos priemonės, be kita ko, apima ir investicinių paslaugų tinkamumo bei atitikties konkretaus kliento interesams įvertinimą.

Siekdamas nustatyti galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti teikiant investicines paslaugas, AS „Citadele“ bankas priėmė ir taiko Interesų konfliktų prevencijos politiką investicinių paslaugų srityje (toliau – Politika), kuri yra privaloma visoms „Citadele“ grupės įmonėms, įskaitant ir „CBL Asset Management" IPAS. Atsižvelgdama į Politikoje išdėstytus principus, įmonė „CBL Asset Management“ IPAS priėmė ir pristatė savo Interesų konfliktų prevencijos taisykles.

Prieš sudarydama Investicijų portfelio valdymo sutartį (toliau – Sutartis) ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įmonė „CBL Asset Management“ IPAS privalo suteikti klientui pakankamai informacijos, kad klientas galėtų įvertinti „CBL Asset Management“ IPAS teikiamų investavimo paslaugų pobūdį, su šiomis paslaugomis susijusią riziką, išlaidas ir mokesčius, įskaitant informaciją apie „CBL Asset Management“ IPAS, įmonės siūlomas investavimo strategijas ir riziką, susijusią su investavimu į konkrečias finansines priemones ar konkrečiąa investavimo strategijąa. Informacija, be kita ko, gali būti teikiama reguliariai skelbiant pranešimus „CBL Asset Management“ IPAS interneto svetainėje.

Valdydama investicijų portfelį, įmonė „CBL Asset Management“ IPAS siekia klientui palankiausių rezultatų ir laikosi „CBL Asset Management“ IPAS Paslaugų teikimo ir sandorių vykdymo politikos, skelbiamos „CBL Asset Management“ IPAS interneto svetainės skiltyje Investicijų portfeliai.

Klientų vardu vykdydama sandorius su finansinėmis priemonėmis, įmonė „CBL Asset Management” IPAS“ vadovaujasi savo Sandorių vykdymo politika. Klientai su minėta Politika supažindinami prieš jiems teikiant investicines paslaugas ir privalo su ja sutikti. Klientams taip pat pateikiama daug informacijos apie „CBL Asset Management“ IPAS, taip pat apie sandorius su finansinėmis priemonėmis ir su jais susijusią riziką.

Sandorių vykdymo politika (galioja nuo 31.05.2023.)
Procedure for Reviewing Suggestions and Complaints
Information on taxes and fees
Description of statuses assignable to clients
Description of risks related to financial instruments
Information about the financial instrument (investment) portfolio management services provided by CBL Asset Management IPAS
Policy on the prevention of conflict of interest providing investment services
Information about the asset management services provider
Rules for the prevention of conflicts of interest

Metinis pranešimas apie penkias pagrindines pavedimų vykdymo vietas

Execution data on our top five execution venues for each class of financial instrument for the period from January 1, 2022 till December 31, 2022
Execution data on our top five execution venues for each class of financial instrument for the period from January 1, 2021 till December 31, 2021
Execution data on our top five execution venues for each class of financial instrument for the period from January 1, 2020 till December 31, 2020
Execution data on our top five execution venues for each class of financial instrument for the period from January 1, 2019 till December 31, 2019

Istorinai duomenys

Sandorių vykdymo politika (galioja nuo 20.03.2022.)
Sandorių vykdymo politika (25.01.2021.)
Pranešimas apie sandorių vykdymo politikos pakeitimus (11.02.2022.)
Announcement on amendments to the Transaction Execution Policy (25.03.2022.)
Announcement on amendments to the Transaction Execution Policy (01.11.2019.)
Announcement on amendments to the Transaction Execution Policy (24.04.2018.)