Tvarumas

Įmonė tiki, kad aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) veiksniai laikui bėgant gali turėti įtakos Įmonės investicijų vertei. Tvaraus investavimo metodas sparčiai vystosi. Įmonė pritaria nuomonei, kad įtraukus ESG veiksnius į turto valdymą, investicijų grąža didėja arba poveikis yra neutralus, esant mažesniam bendram rizikos lygiui - tai rodo ir akademiniai tyrimai. Be to, ESG veiksnių integravimas į turto valdymo procesą taip pat prisideda prie tvaraus pasaulio vystymosi.

Šiandien nėra vieno bendro tvaraus investavimo standarto ar praktikos. Standartai ir praktika keičiasi laikui bėgant ir dėl teisinių ir reguliacinių reikalavimų pokyčių. Todėl, kalbant apie ESG kriterijų taikymą ir integravimą, remiamės savo patirtimi, griežtai laikydamiesi principų, įtrauktų į mūsų Tvarumo ir Įsitraukimo politiką.

Įmonė remia Paryžiaus susitarimą – JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, nes pripažįsta, kad labai svarbu paspartinti perėjimą prie visuotinio grynojo nulinio išmetamųjų teršalų kiekio. Kaip turto valdytojas ketiname prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo.

Įmonė remia su klimatu susijusios Finansinės informacijos atskleidimo darbo grupę. Mes vertiname galimybes į sprendimų priėmimo procesą įtraukti į ateitį orientuotą informaciją apie su klimatu susijusias rizikas ir esminį finansinį poveikį.

CBL yra pasirašiusi Atsakingo investavimo principus (angl. PRI)

2019 m. birželį Įmonė pasirašė deklaraciją, kuria patvirtino savo įsipareigojimą priimti ir įgyvendinti JT atsakingo investavimo principus. Taigi, įmonė įsipareigojo laikytis šių šešių principų:

 1. įtraukti ESG klausimus į investicijų analizės ir sprendimų priėmimo procesus;
 2. būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į nuosavybės politiką ir praktiką;
 3. siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų informaciją apie ESG klausimus;
 4. skatinti Principų pripažinimą ir įgyvendinimą investicijų sektoriuje;
 5. kooperuotis su PRI ir PRI pasirašiusiomis šalimis, siekiant padidinti Principų įgyvendinimo veiksmingumą;
 6. teikti ataskaitas apie veiklą ir pažangą įgyvendinant Principus.

ESG klausimų įtraukimas į investavimo analizės ir sprendimų priėmimo procesus yra įtrauktas į JT atsakingo investavimo principų 1 principą. Pasak JT PRI, ESG įtraukimas reiškia ESG informacijos peržiūrą ir naudojimą priimant investicinius sprendimus ir apima keturis požiūrio tipus:

 1. I tipas vadinamas atranka ir susideda iš trijų skirtingų metodikų: a) neigiamos arba išskirtinės atrankos; b) teigiamos arba geriausios klasėje atrankos; c) normomis pagrįstos atrankos.
 2. II tipui priskiriamos investicijos į tvarumą (taip pat vadinamos investicijomis į aplinkosaugą ir socialinę tematiką sritį), o jo metodika susijusi su pasirinkimu investuoti į temas ar turtą, išskirtinai susijusius su tvarumo klausimais.
 3. III tipas – tai ESG integracija, kai investicijų valdytojai į tradicinę finansinę analizę sistemingai ir aiškiai įtraukia aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius.
 4. IV tipas – tai vadinamasis kombinuotas metodas, kurį sudaro aukščiau paminėtų metodikų derinys.

Tvarumo rizikos integravimas į CBL obligacijų fondus

Taikome minėtų metodikų derinį, t. y. mūsų fiksuotų pajamų investavimo procesui geriausiai tinka IV tipo metodas. Apskritai mūsų investavimo procesas grindžiamas „iš apačios į viršų“ emitentų kredito analize. Be tradicinės finansinės analizės, į bendrą analizę sistemingai įtraukiame ESG veiksnius, siekdami konkrečiam emitentui suteikti vidinį reitingą. Žemiau atskleidžiamos tam tikros detalės.

 • Kelių obligacijų emisijų ar sektorių neįtraukimas, nes juos išleidusi organizacija nesuderinama su tvarumo principais, pavyzdžiui, verslo veikla yra susijusi su pornografija ir nehumaniškų ginklų gamyba bei kūrimu ir kt.
 • Iš pradžių kiekvienam emitentui kredito reitingas suteikiamas tik pagal jo finansinius rodiklius, o galutiniame etape kredito reitingą koreguojame pagal ESG veiksnius. Naudojame išorinio duomenų teikėjo „Sustainalytics“ duomenis apie ESG veiksnius ir, naudodamiesi savo sukurtu modeliu, konvertuojame šiuos duomenis į galutinį emitento vidaus reitingą.
 • Remdamiesi galutiniu vidaus reitingu, į kurį, be kita ko, įtraukiami ir ESG veiksniai, nustatome konkrečios obligacijos vidinę vertę. Apskritai mažesnė ESG rizika prisideda prie aukštesnio bendro vidinio reitingo ir atitinkamai mažesnio vidinio kredito skirtumo, ir atvirkščiai.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL European Leaders Equity Fund“ ir „CBL US Leaders Equity Fund“

Įgyvendindami „CBL European Leaders“ ir „CBL US Leaders Equity“ fondų investavimo procesą, taikome I tipo neigiamos atrankos metodą. Apskritai mūsų investavimo procesas grindžiamas fundamentalia ir technine analize „iš apačios į viršų“. Be tradicinės analizės, į bendrą analizę sistemingai įtraukiame ESG veiksnius, siekdami konkrečiam emitentui suteikti vidinį reitingą. Žemiau atskleidžiamos tam tikros detalės.

 • Kiekvienam emitentui iš pradžių suteikiamas sudėtinis reitingas, grindžiamas tik jo pagrindinėmis ir techninėmis savybėmis, o galutiniame etape reitingą koreguojame remdamiesi bendru ESG veiksniu, įskaitant prieštaravimus. Naudojame išorinio duomenų teikėjo duomenis apie ESG veiksnius ir, naudodamiesi savo sukurtu modeliu, konvertuojame šiuos duomenis į galutinį emitento vidaus reitingą.
 • Remdamiesi galutiniu vidaus reitingu, į kurį, be kita ko, įtraukiami ir ESG veiksniai, nustatome konkrečios akcijos vidinę vertę. Apskritai didesnė ESG rizika lemia žemesnį bendrą vidinį reitingą, tačiau nelemia akcijų pašalinimo iš investavimo proceso.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Russian Equity Fund“

Į „CBL Russian Equity Fund“ valdymo procesą neįtraukiame tvarumo rizikos dėl siauros investavimo srities ir nišinio investicinio produkto pobūdžio.

Tvarumo rizikos integravimas į investicinius portfelius, finoterapiją, „CBL Opportunities funds“ ir trečiosios pakopos pensijų produktus

Investicijų portfelio valdytojas vertina įvairius ekonominius, finansinius ir kitus rodiklius, į kuriuos gali būti įtraukti ESG aspektai, kad galėtų priimti investicinius sprendimus, atitinkančius portfelio tikslus. Norint aiškiai integruoti ESG kriterijus į portfelio valdymo procesą, reikalingas išankstinis kliento sutikimas, grindžiamas geru supratimu apie riziką, susijusią su tvariu investavimu. Kadangi nėra aiškių tvaraus investavimo industrijos standartų, o esami ir potencialūs klientai yra menkai informuoti apie tvaraus investavimo tikslus ir susijusią riziką, įmonė nusprendė neįtraukti ESG kriterijų į investicinio portfelio produkto, finoterapijos, „Opportunities funds“ ir trečiosios pakopos pensijų produktų tinkamumo vertinimą.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Alternative Investment Funds“

Dėl mažos investavimo apimties ir nišinio investicinių produktų pobūdžio į „CBL Alternative Investment Funds“ valdymo procesą neįtraukiame tvarumo rizikos.

Įmonė pripažįsta tvaraus investavimo svarbą sprendžiant mūsų planetos tvarumo problemas. Tačiau tvarių finansų adaptacijai trukdo tai, kad nėra aiškiai apibrėžtų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kokiu mastu investicija skatina aplinkosaugines ar socialines savybes, taip pat tai, kad šiuo metu turima nedaug ESG duomenų. Įmonė aktyviai rengia tvarumo rizikos integravimo į investicinius sprendimus ateityje politiką, tačiau pripažįsta, kad sėkmingas integravimas priklauso nuo būsimų reguliavimo iniciatyvų ir nuoseklaus standartų rinkinio, skirto investicijų tvarumui palyginti.

Neatsižvelgta į neigiamą poveikį tvarumui

„CBL Asset Management“ atidžiai stebi vykstančius rinkos praktikos pokyčius, reguliavimą ir duomenų prieinamumą, leidžiančius sistemingai vertinti pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį klimatui ir kitiems su aplinka susijusiems klausimams, taip pat socialiniams ir darbuotojų reikalams, pagarbai žmogaus teisėms, kovai su korupcija ir kyšininkavimu.

Deja, investicinėje erdvėje, kurioje įmonė veikia daugiausia, vis dar trūksta kokybiškų ir sistemingų duomenų šiais klausimais. Be to, ES tvarios veiklos taksonomijos įgyvendinimas vis dar yra pradiniame etape; dėl to negalima visapusiškai atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį priimant investicinius sprendimus ir teikiant finansines konsultacijas.

Dėl šios priežasties „CBL Asset Management“ visapusiškai nevertina pagrindinio neigiamo investicinių sprendimų poveikio tvarumo veiksniams, susijusiems su klimatu ir kitais su aplinka susijusiais klausimais bei socialiniais ir darbuotojų reikalais, pagarba žmogaus teisėms, kova su korupcija ir kyšininkavimu.

Be to, „CBL Asset Management“ neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą savo finansinių konsultacijų poveikį tvarumo veiksniams.

Tačiau esame visiškai save dedikavę tvarumo tematikai ir pritaikysime savo požiūrį pagal pagrindinio neigiamo poveikio vertinimą savo investavimo procese, kai tik prasmingas įgyvendinimas taps praktišku.

Grupės darbo užmokesčio politika

Į mūsų darbo užmokesčio politiką įtraukti tvarumo rizikos aspektai ir, be kitų elementų, įtrauktas „Citadele“ grupės etikos kodekso laikymasis ir suinteresuotųjų šalių interesų derinimas su darbuotojų elgesiu.

Remuneration Policy
CBL fondų tvarumas