Tvarumas

Įmonė tiki, kad aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) veiksniai laikui bėgant gali turėti įtakos Įmonės atliekamaų investicijų vertei.

Tvaraus investavimo metodika sparčiai vystosi. Įmonė pritaria nuomonei, kad įtraukus ESG veiksnius į turto valdymą, investicijų grąža didėja arba poveikis yra neutralus, esant mažesniam bendram rizikos lygiui - tai rodo ir akademiniai tyrimai. Be to, ESG veiksnių integravimas į turto valdymo procesą taip pat prisideda prie tvaraus pasaulio vystymosi.

Šiandien nėra vieno bendro tvaraus investavimo standarto ar praktikos. Standartai ir praktika keičiasi laikui bėgant ir dėl teisinių ir reguliacinių reikalavimų pokyčių. Todėl, kalbant apie ESG kriterijų taikymą ir integravimą, remiamės savo patirtimi, griežtai laikydamiesi principų, įtrauktų į mūsų Tvarumo ir Įsitraukimo politiką.

Tvarumo ir Įsitraukimo politika

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad dėl ESG kriterijų taikymo ir integravimo atsiranda „žaliojo smegenų plovimo“ rizika. „Žaliasis smegenų plovimas“ (greenwashing) – tai klaidingo įspūdžio sukūrimas arba klaidinančios informacijos teikimas, dėl kurio investuotojas mano arba gali manyti, kad atitinkami investiciniai produktai yra draugiški aplinkai arba turi didesnį teigiamą poveikį aplinkai nei jie iš tikrųjų turi. Siekiant išvengti „žaliojo smegenų plovimo“ rizikos, Bendrovė griežtai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų dėl rizikos valdymo, taip pat Bendrovės rizikos valdymo standartų ir politikos.

Įmonė remia Paryžiaus susitarimą – JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, nes pripažįsta, kad labai svarbu paspartinti perėjimą prie visuotinio grynojo nulinio išmetamųjų teršalų kiekio. Kaip turto valdytojas ketiname prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo.

Įmonė remia su klimatu susijusios Finansinės informacijos atskleidimo darbo grupę. Mes vertiname galimybes į sprendimų priėmimo procesą įtraukti į ateitį orientuotą informaciją apie su klimatu susijusias rizikas ir esminį finansinį poveikį.

2019 m. birželį Įmonė pasirašė deklaraciją, kuria patvirtino savo įsipareigojimą priimti ir įgyvendinti JT atsakingo investavimo principus. Taigi, įmonė įsipareigojo laikytis šių šešių principų:

 1. įtraukti ESG klausimus į investicijų analizės ir sprendimų priėmimo procesus;
 2. būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į nuosavybės politiką ir praktiką;
 3. siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų informaciją apie ESG klausimus;
 4. skatinti Principų pripažinimą ir įgyvendinimą investicijų sektoriuje;
 5. kooperuotis su PRI ir PRI pasirašiusiomis šalimis, siekiant padidinti Principų įgyvendinimo veiksmingumą;
 6. teikti ataskaitas apie veiklą ir pažangą įgyvendinant Principus.

ESG klausimų įtraukimas į investavimo analizės ir sprendimų priėmimo procesus yra įtrauktas į JT atsakingo investavimo principų 1 principą. Pasak JT PRI, ESG įtraukimas reiškia ESG informacijos peržiūrą ir naudojimą priimant investicinius sprendimus ir apima keturis požiūrio tipus:

 1. I tipas vadinamas atranka ir susideda iš trijų skirtingų metodikų: a) neigiamos arba išskirtinės atrankos; b) teigiamos arba geriausios klasėje atrankos; c) normomis pagrįstos atrankos.
 2. II tipui priskiriamos investicijos į tvarumą (taip pat vadinamos investicijomis į aplinkosaugą ir socialinę tematiką sritį), o jo metodika susijusi su pasirinkimu investuoti į temas ar turtą, išskirtinai susijusius su tvarumo klausimais.
 3. III tipas – tai ESG integracija, kai investicijų valdytojai į tradicinę finansinę analizę sistemingai ir aiškiai įtraukia aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius.
 4. IV tipas – tai vadinamasis kombinuotas metodas, kurį sudaro aukščiau paminėtų metodikų derinys.

Pagal Tvaraus finansinės informacijos atskleidimo reglamentą (SFDR) (2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje), investavimo fondų valdytojai privalo klasifikuoti kiekvieną investicinį fondą kaip produktą pagal SFDR 6, 8 ar 9 straipsnius ir atskleisti tam tikrą informaciją pagal šį nurodymą siekiant užtikrinti investuotojams didžiausią įmanomą skaidrumą prieš investuojant.

 • Investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį – investicinis fondas, neturintis tvaraus investicijų tikslo ir įsipareigojimų dėl investicijų į turtą, teikiantį naudą aplinkai ir (arba) visuomenei, t. y. investicinis fondas, kuris nėra klasifikuojamas kaip investicinis fondas pagal SFDR 8 arba 9 straipsnius.
 • Investicinis fondas pagal SFDR 8 straipsnį – investicinis fondas, skatinantis investicijas, turinčias teigiamą poveikį aplinkos ir (arba) socialiniams ypatumams. Toks skatinimas gali apimti tam tikros aplinkos ir socialinės žalos vertinimą arba atsižvelgimą į tam tikrą reitingą priimant investicinius sprendimus.
 • Investicinis fondas pagal SFDR 9 straipsnį – investicinis fondas, kurio tikslas yra tvarios investicijos, prisidedančios prie aplinkosaugos ir (arba) socialini tikslų įgyvendinimo.

Pagal finansinės priemonės rūšį tvarumo rizikai nustatyti naudojamas SFDR 6, 8 ar 9 straipsnių reikalavimų laikymasis arba kiekybiniai ESG faktoriai (Sustainalytics ESG Risk Score)

Bendrovė mano, kad Investicijos į finansines priemones, skatinančias tvarumą atitinka šiuos kriterijus:

 • Investicijos į akcijas ir skolos vertybinius popierius, kurių ESG reitingas atitinka Nereikšmingą, Žemą arba Vidutinį ESG rizikos lygį;
 • Investicijos į fondo vienetus, atitinkančius SFDR 8 ir 9 straipsnių reikalavimus.

Tvarumo rizikų integravimas fonde „CBL Global EM Bond Fund“ (investiciniame fonde pagal SFDR 8 straipsnį)

Fondo investavimo procesas yra grindžiamas emitentų esminio kreditingumo analize. Išskyrus ūkio sektorius ir emitentus, be tradicinės finansinės analizės, Bendrovė sistemingai integruoja aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius į bendrą vertinimą, kurio rezultatas yra konkrečiam emitentui priskirtas vidinis reitingas. Bendrovė naudoja išorinių tiekėjų (pvz., „Sustainalytics“) pateiktus aplinkosaugos, socialinius ir valdymo faktorių duomenis ir, taikydama Bendrovės sukurtą modelį, konvertuoja šiuos duomenis į vidinį emitento reitingą. Tai yra pagrindas priimant galutinį sprendimą investuoti. Visiškas šio proceso įgyvendinimas įmanomas tik tuo atveju, jei yra tam tikras kiekis aplinkosaugos, socialinius ir valdymo duomenų apie emitentą. Atlikus plėtros procesus galima pastebėti, kad duomenų kiekis nuolat didėja, o duomenų kokybė gerėja. Papildoma informacija apie investavimo procesą pateikiama toliau.

1. Neįtraukimas ir Įsitraukimas
Ekonomikos sektorių ar obligacijų emitentų neįtraukimas, kai akivaizdu, kad emitentas nesilaiko tvarumo principų.Pavyzdžiui, verslas yra susijęs su pornografija, nehumaniškų ginklų gamyba ir pan.

Emitentas taip pat neįtraukiamas, jei yra įtrauktas į vieną iš toliau nurodytų sąrašų:

 • įmonės, kurios neturi nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos politikos
 • nepakankama apie pažeidimus pranešančių asmenų apsauga
 • nėra žmogaus teisių politikos
 • nėra kovos su korupcija ir kyšininkavimu politikos.

Pastaba! Neįtraukimo atveju, Bendrovė imasi Įsitraukimo priemonių, kad būtų lengviau pašalinti trūkumai.

2. Reitingo priskyrimas ir vertinimas

 • kiekvienam emitentui priskiriamas kredito reitingas remiantis verslo analize ir finansiniais duomenimis
 • kredito reitingas tikslinamas pagal aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius

Remdamiesi Bendrovės suteiktu vidiniu reitingu, kuris taip pat apima aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius, kiekvienai konkrečiai obligacijai priskiriame vertinimą, kuris, mūsų nuomone, yra teisingas. Apskritai mažesnės aplinkosaugos, socialinė ir valdymo rizikos lemia aukštesnį vidinį reitingą ir atitinkamai mažesnę bei teisingą rizikos priemoką ir atvirkščiai

3. Portfelio sukūrimas
Panašioms investavimo alternatyvoms taikome geriausią savo kategorijoje metodą ir pasirenkame obligacijų emisiją, kai emitentas rodo geresnius rezultatus ar dinamišką veiklą pagal šiuos rodiklius:

 • įmonės, į kurią investuojama, energijos suvartojimo naudojant neatsinaujinančius energijos išteklius savitasis svoris, palyginus su atsinaujinančiais energijos ištekliais
 • įmonės, į kurią investuojama, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumas
 • vidutinis pagarbos žmogaus teisėms rodiklis
 • vidutinis korupcijos lygis

Tvarumo rizikų integravimas fonde „CBL Global EM Bond Fund“

Tvarumo rizikų integravimas fonde „CBL Eastern European Bond Fund“ (investiciniame fonde pagal SFDR 6 straipsnį)

Taikome minėtų metodikų derinį, t. y. mūsų fiksuotų pajamų investavimo procesui geriausiai tinka IV tipo metodas. Apskritai mūsų investavimo procesas grindžiamas „iš apačios į viršų“ emitentų kredito analize. Be tradicinės finansinės analizės, į bendrą analizę sistemingai įtraukiame ESG veiksnius, siekdami konkrečiam emitentui suteikti vidinį reitingą. Žemiau atskleidžiamos tam tikros detalės.

 • Kelių obligacijų emisijų ar sektorių neįtraukimas, nes juos išleidusi organizacija nesuderinama su tvarumo principais, pavyzdžiui, verslo veikla yra susijusi su pornografija ir nehumaniškų ginklų gamyba bei kūrimu ir kt.
 • Iš pradžių kiekvienam emitentui kredito reitingas suteikiamas tik pagal jo finansinius rodiklius, o galutiniame etape kredito reitingą koreguojame pagal ESG veiksnius. Naudojame duomenis apie aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius, kuriuos pateikia išoriniai tiekėjai (pvz., „Sustainalytics“), ir konvertuojame tuos duomenis į galutinį vidinį emitento reitingą taikydami mūsų patentuotą modelį.
 • Remdamiesi galutiniu vidaus reitingu, į kurį, be kita ko, įtraukiami ir ESG veiksniai, nustatome konkrečios obligacijos vidinę vertę. Apskritai mažesnė ESG rizika prisideda prie aukštesnio bendro vidinio reitingo ir atitinkamai mažesnio būdingo vidinio kredito skirtumo, ir atvirkščiai.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL European Leaders Equity Fund“ ir „CBL US Leaders Equity Fund“ (investiciniai fondai pagal SFDR 6 straipsnį)

Įgyvendindami „CBL European Leaders“ ir „CBL US Leaders Equity“ fondų investavimo procesą, taikome I tipo neigiamos atrankos metodą. Apskritai mūsų investavimo procesas grindžiamas fundamentalia ir technine analize „iš apačios į viršų“. Be tradicinės analizės, į bendrą analizę sistemingai įtraukiame ESG veiksnius, siekdami konkrečiam emitentui suteikti vidinį reitingą. Žemiau atskleidžiamos tam tikros detalės.

 • Kiekvienam emitentui iš pradžių suteikiamas sudėtinis reitingas, grindžiamas tik jo pagrindinėmis ir techninėmis savybėmis, o galutiniame etape reitingą koreguojame remdamiesi bendru ESG veiksniu, įskaitant prieštaravimus. Naudojame išorinio duomenų teikėjo duomenis apie ESG veiksnius ir, naudodamiesi savo sukurtu modeliu, konvertuojame šiuos duomenis į galutinį emitento vidaus reitingą.
 • Remdamiesi galutiniu vidaus reitingu, į kurį, be kita ko, įtraukiami ir ESG veiksniai, nustatome konkrečios akcijos vidinę vertę. Apskritai didesnė ESG rizika lemia žemesnį bendrą vidinį reitingą, tačiau nelemia akcijų pašalinimo iš investavimo proceso.

Tvarumo rizikų integravimas investiciniuose portfeliuose

Fondų valdytojas mano, kad tam tikri aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai gali turėti įtakos į portfelį įtrauktų priemonių grąžai ir rizikos profiliui. Aplinkosaugos, socialinių ir valdymo kriterijų įtraukimas į portfelio valdymo procesą reikalauja kliento išankstinio sutikimo, pagrįsto geru supratimu apie su tvariomis investicijomis susijusias riziką. Vertindamas kliento investicinius tikslus ir rizikos toleranciją, valdytojas taip pat atsižvelgia į kliento tvarius investicinius tikslus ir supratimą apie susijusias riziką. Pagal kliento nustatytus tikslus valdytojas priima investicinius sprendimus, vertindamas ekonominius, finansinius ir kitus rodiklius, įskaitant aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus. Atsižvelgdamas į kliento tvaraus investavimo tikslus, valdytojas įvertina emitento aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius ir nustato emitentui svarbias aplinkosaugos, socialines ir valdymo rizikas, naudodamas viešą informaciją ir išorės duomenų teikėjų duomenis, pateiktus per vertybinių popierių atrankos procesą. Renkantis trečiųjų šalių valdomus investicinius fondus siekiant juos įtraukti į kliento investicinį portfelį, valdytojas vertina, ar fondų valdymo procese atsižvelgiama į reikšmingą aplinkosaugos, socialinę ir valdymo riziką ir kaip ši rizika mažinama.

Tvarumo rizikos integravimas į Finoterapiją, Investavimo strategijos klausimyną, CBL Opportunities fondus (investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį) ir 3 pakopos pensijų produktus

Įmonė nusprendė neįtraukti ESG kriterijų į  finoterapijos, „Opportunities funds“ ir trečiosios pakopos pensijų produktų tinkamumo vertinimą.

Įmonė pripažįsta tvaraus investavimo svarbą sprendžiant mūsų planetos tvarumo problemas,tačiau tvarių finansų adaptacijai trukdo tai, kad nėra aiškiai apibrėžtų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kokiu mastu investicija skatina aplinkosaugines ar socialines savybes, taip pat tai, kad šiuo metu turima nedaug ESG duomenų. Įmonė aktyviai rengia tvarumo rizikos integravimo į investicinius sprendimus ateityje politiką, tačiau pripažįsta, kad sėkmingas integravimas priklauso nuo būsimų reguliavimo iniciatyvų ir nuoseklaus standartų rinkinio, skirto investicijų tvarumui palyginti.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Alternative Investment Funds“ (investiciniame fonde pagal SFDR 6 straipsnį)

Dėl mažos investavimo apimties ir nišinio investicinių produktų pobūdžio į „CBL Alternative Investment Funds“ valdymo procesą neįtraukiame tvarumo rizikos.

Į neigiamą investicinių sprendimų dėl tvarumo veiksnių poveikį atsižvelgiama valdant investicinį fondą pagal SFDR 8 straipsnį

„CBL Asset Management“ atidžiai stebi vykstančius rinkos praktikos, reguliavimo ir duomenų prieinamumo pokyčius, leidžiančius sistemingai įvertinti pagrindinį neigiamą poveikį, kurį investiciniai sprendimai daro klimato ir kitiems su aplinka susijusiems klausimams bei socialiniams ir darbo reikalams, pagarbai žmogaus teisėms, korupcijos ir kovos su kyšininkavimu klausimais.

Bendrovė priėmė sprendimą, pertvarkant fondą į investicinį fondą pagal SFDR 8 straipsnį, atsižvelgti į neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams ir parengti metinę ataskaitą apie neigiamą investicinių sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams pagal pirmiau nurodyto Reglamento reikalavimus. „Sustainalytics“ duomenys naudojami rengiant ataskaitą.

Valdant investicinius fondus pagal SFDR 6 straipsnį neatsižvelgiama į neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

Kaip minėta, Bendrovė atidžiai stebi vykstančius rinkos praktikos pokyčius, reguliavimą ir duomenų prieinamumą, leidžiančius sistemingai vertinti pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį klimatui ir kitiems su aplinka susijusiems klausimams, taip pat socialiniams ir darbuotojų reikalams, pagarbai žmogaus teisėms, kovai su korupcija ir kyšininkavimu.

Deja, investicinėje erdvėje, kurioje įmonė veikia daugiausia, vis dar trūksta kokybiškų ir sistemingų duomenų šiais klausimais ir tai neleidžia visapusiškai įtraukti pagrindinio neigiamo poveikio į mūsų investicinius sprendimus ir finansines konsultacijas.

Dėl šios priežasties „CBL Asset Management“ visapusiškai nevertina pagrindinio neigiamo investicinių sprendimų poveikio tvarumo veiksniams, susijusiems su klimatu ir kitais su aplinka susijusiais klausimais bei socialiniais ir darbuotojų reikalais, pagarba žmogaus teisėms, kova su korupcija ir kyšininkavimu.

Be to, „CBL Asset Management“ neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą savo finansinių konsultacijų poveikį tvarumo veiksniams.

Tačiau esame visiškai save dedikavę tvarumo tematikai ir pritaikysime savo požiūrį pagal pagrindinio neigiamo poveikio vertinimą savo investavimo procese, kai tik prasmingas įgyvendinimas taps praktišku.

Grupės darbo užmokesčio politika

Į mūsų darbo užmokesčio politiką įtraukti tvarumo rizikos aspektai ir, be kitų elementų, įtrauktas „Citadele“ grupės etikos kodekso laikymasis ir suinteresuotųjų šalių interesų derinimas su darbuotojų elgesiu.

Grupė yra įsipareigojusi įgyvendinti sąžiningą ir pagrįstą atlyginimų praktiką ir politiką, skatinančią ilgalaikį verslo tvarumą ir plėtrą bei remti tiek Grupės, tiek darbuotojų interesus. Atlygio politikoje numatyti reikalavimai laikytis „Citadele“ grupės Etikos kodekso, taip pat normos, kaip derinti darbuotojų veiksmus su platesnės suinteresuotųjų šalių grupės interesais, susijusiais su grupės veikla. Valdomo turto vertės didėjimas nėra vienintelis ar pagrindinis Atlygio politikos komponentas, todėl rizika, kad individuali motyvacija priimant investicinius sprendimus gali nesutapti su tvarumo rizikos aspektais, yra ribota. Be to, siekiant dar labiau apriboti perdėtą rizikos prisiėmimą ir mažinti dėmesį trumpalaikiams tikslams siekti, kintamojo atlygio dalies išmokėjimas atidedamas nuo vienerių iki trejų metų pozicijų grupėms, turinčioms įtakos verslo ir portfelių rizikos profiliui. Grupė atidžiai stebi plėtrą ir reguliariai diegia geriausią praktiką ir inovacijas tvaraus finansavimo bei aplinkosaugos, socialinių ir valdymo aspektų atlyginimų politikos srityse.

„Citadele Group“ atlyginimo ataskaita
CBL fondų tvarumas

Informacija atnaujinta 2023. sausio 16 d.