Tvarumas

Bendrieji informacijos atskleidimo principai

„CBL Asset Management“ (toliau – Bendrovė) yra „Citadele“ grupės (toliau – Grupė) dalis. Grupė tiki, kad tvarumas – tai veiklos vystymas atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir į socialinius, aplinkosauginius bei ekonominius tikslus priimant sprendimus, siūlant produktus ir teikiant paslaugas. Bendrovė palaiko tokį požiūrį ir veikia pagal verslo sistemą, kad pasiektų „Citadele“ grupės tikslus tvarumo srityje. 

Bendrovė teikia atitinkamą informaciją apie produktus, o visą atitinkamą informaciją Bendrovės lygiu teikia Grupė ir ji yra atskleidžiama [čia]

Grupė nuolat stebi verslo aplinkos ir reguliavimo pokyčius, kad galėtų pateikti naujausią informaciją.

„Citadele“ grupės tvarumo strategija

„Citadele“ grupė (toliau – „Citadele“) įsipareigojo suderinti savo veiklą ir portfelį su Paryžiaus susitarimo tikslais ir terminais. Šiam tikslui pasiekti „Citadele“ užsibrėžė siekį iki 2050 m. pasiekti nulinio poveikio klimatui veiklą, įskaitant finansuojamų projektų emisijas.

Siekdama iki 2050 m. pasiekti nulinio poveikio klimatui tikslą, „Citadele“ daugiausia dėmesio skirs:

 • finansuojamų projektų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui; 
 • anglies dioksido pėdsako neutralumui savo biurų veikloje užtikrinimui, ir 
 • toliau finansuoti pereinamąjį laikotarpį, teikiant žaliojo finansavimo ir investicijų galimybes.

Grupė užsibrėžė tikslą pabaigos savo veikloje pasiekti anglies dioksido pėdsako neutralumą. Suprasdama, kad reikia skubiai imtis veiksmų klimato kaitos srityje, Grupė yra įsipareigojusi rodyti pavyzdį.

Klimato strategija grindžiama tiek rizika, tiek galimybėmis, kurias kelia besikeičiantis klimatas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido pėdsako ekonomikos. Ji grindžiama tuo, kaip Grupė vertina ir valdo su klimatu susijusią riziką. „Citadele“ atsižvelgia į tai, kaip mūsų verslo sprendimai gali paveikti aplinką ir visuomenę – tiek tiesiogiai per mūsų veiklą, tiek netiesiogiai per mūsų finansuojamus projektus. Siekiame sumažinti neigiamą ir padidinti teigiamą nefinansinį savo veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei, kartu valdydami Grupės aplinkosauginę riziką ir galimybes.

Grupės tvarumo strategijos struktūra grindžiama JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) sistema. Grupė nustatė penkių DVT prioritetus, kurie yra susiję su verslo strategija ir darnaus vystymosi darbais ir kurie yra tose srityse, kuriose Grupė turi daugiausia galimybių daryti poveikį. 
Penki prioritetiniai tikslai yra šie:

 • gera sveikata ir gerovė (3-asis DVT); 
 • įperkama ir švari energija (7-asis DVT); 
 • deramas darbas ir ekonomikos augimas (8-asis DVT); 
 • pramonė, inovacijos ir infrastruktūra (9-asis DVT); 
 • klimato politikos veiksmai (13-asis DVT). 

Daugiau svarbios informacijos apie Grupės tvarumo strategiją ir atitinkamus jos aspektus atskleidžiama 2023 m. Tvarumo ataskaitoje (ENG) ir 2024 m. ASV politikoje (ENG). Bendrovė palaiko Grupės tvarumo strategiją, prisidėdama prie jos įgyvendinimo per investicinę veiklą.

„CBL Asset Management“ tvarumo strategija

2023 m. birželį Bendrovė nustatė tris JT darnaus vystymosi tikslus, kurie sudaro mūsų darnaus vystymosi strategijos pagrindą ir kurie turėtų būti įgyvendinami per turto valdymo procesus, ir nustatė jų prioritetus. Verta atsižvelgti į tai, kad kiekvieno investicinio produkto valdytojas turi galimybę nustatyti ir akcentuoti papildomus JT darnaus vystymosi tikslus, kad per turto valdymo procesą būtų pasiekta geresnių rezultatų.

7-asis DVT: įperkama ir švari energija. Bendrovė tiki, kad prieiga prie įperkamos, patikimos ir tvarios energijos yra labai svarbi socialinei gerovei ir perėjimui prie žaliosios ekonomikos. Bendrovė remia šį perėjimą investuodama į atsinaujinančius energijos išteklius, į įmones, diegiančias švarios energijos technologijų ir infrastruktūros naudojimą, ir kt. Procesas ir atitinkami parametrai priklauso nuo investavimo strategijos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto. Daugiau informacijos, jei taikoma, galima rasti investicinio produkto interneto svetainėje.
 
8-asis DVT: deramas darbas ir ekonomikos augimas. Šio tikslo įgyvendinimas labai priklauso nuo socialinių ir darbuotojų klausimų. Bendrovė remia bendrovių, į kurias investuojama, ir visuomenės pastangas siekti tinkamų darbo sąlygų ir ekonomikos augimo. Procesas ir atitinkami parametrai priklauso nuo investavimo strategijos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto. Daugiau informacijos, jei taikoma, galima rasti investicinio produkto interneto svetainėje.
 
13-asis DVT: klimato politikos veiksmai. Klimato kaita yra viena sudėtingiausių spręstinų problemų. Bendrovė prisideda prie šio proceso, turto paskirstymo procese atsižvelgdama į bendrovės, į kurią investuojama, pastangas kovoti su klimato kaita mažinant iškastinio kuro naudojimą ir pan. Procesas ir atitinkami parametrai priklauso nuo investavimo strategijos ir gali skirtis priklausomai nuo produkto. Daugiau informacijos, jei taikoma, galima rasti investicinio produkto interneto svetainėje.

 

„CBL Asset Management“ yra pasirašiusi Atsakingo investavimo principus (AIP)

2019 m. birželio mėn. Bendrovė pasirašė deklaraciją, kuria patvirtino savo įsipareigojimą priimti ir įgyvendinti JT atsakingo investavimo principus. Todėl Bendrovė įsipareigojo laikytis šių šešių principų:

 • įtraukti ASV klausimus į investavimo analizės ir sprendimų priėmimo procesus;
 • būti aktyvia savininke ir įtraukti ASV klausimus į nuosavybės politiką ir praktiką;
 • siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų informaciją apie ASV klausimus;
 • skatinti principų pripažinimą ir įgyvendinimą investavimo sektoriuje;
 • bendradarbiauti su AIP ir AIP pasirašiusiomis šalimis, siekiant padidinti Principų įgyvendinimo veiksmingumą;
 • teikti ataskaitas apie veiklą ir pažangą įgyvendinant Principus.

Bendrovė rengia metinę AIP ataskaitą, kurioje atskleidžia savo pažangą ir artimiausių laikotarpių planus tvarumo srityje. Vadovybė vertina galimybę paskelbti AIP ataskaitą savo interneto svetainėje, kad padidintų bendrą skaidrumo lygį.

ASV klausimų įtraukimas į investavimo analizės ir sprendimų priėmimo procesus reglamentuojamas JT atsakingo investavimo principų 1 principe. Pagal JT AIP ASV įtraukimas reiškia ASV informacijos peržiūrą ir naudojimą priimant investicinius sprendimus ir apima keturis požiūrio tipus:

 • I tipas vadinamas atranka ir susideda iš trijų skirtingų metodikų: a) neigiamos arba pašalinimu paremtos atrankos; b) teigiamos arba geriausios klasės atrankos; c) normomis pagrįstos atrankos.
 • II tipui priskiriamas investavimas tvarumo temomis (dar vadinamas investavimu aplinkosaugos ir socialinėmis temomis), o jo metodika susijusi su investavimo į temas ar turtą, konkrečiai susijusį su tvarumo klausimais, pasirinkimu.
 • III tipui priskiriamas ASV integravimas, o jo esmė – sistemingas ir aiškus investicijų valdytojų aplinkosaugos, socialinių ir valdymo veiksnių įtraukimas į tradicinę finansinę analizę.
 • IV tipas – tai vadinamasis kombinuotas metodas, kurį sudaro pirmiau minėtų metodikų derinys.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Asset Management“ sprendimų priėmimo procesą

Bendrovė mano, kad aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ASV) veiksniai laikui bėgant gali turėti įtakos Bendrovės investicijų vertei. Tvaraus investavimo požiūris sparčiai vystosi. Bendrovė pritaria nuomonei, kad, integruojant ASV veiksnius į turto valdymą, investicijų grąža didėja arba poveikis yra neutralus, esant mažesniam bendram rizikos lygiui, ką įrodo ir akademiniai tyrimai. Be to, ASV veiksnių integravimas į turto valdymo procesą prisideda ir prie darnaus pasaulio vystymosi.

Šiuo metu nėra vieno bendro standarto ar praktikos, susijusios su tvariu investavimu. Standartai ir praktika laikui bėgant keičiasi, taip pat ir dėl teisinių ir reguliavimo reikalavimų pokyčių. Todėl ASV kriterijų taikymo ir integravimo srityje remiamės savo patirtimi, griežtai laikydamiesi principų, įtrauktų į mūsų Tvarumo ir įsitraukimo politiką, kurią galima rasti žemiau esančiame skyriuje „Dokumentai“.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad dėl ASV kriterijų taikymo ir integravimo kyla ekomanipuliavimo rizika. Ekomanipuliavimas – tai klaidingo įspūdžio sudarymas arba klaidinančios informacijos pateikimas, dėl kurio investuotojas mano arba gali manyti, kad atitinkami investiciniai produktai yra draugiški aplinkai arba daro didesnį teigiamą poveikį aplinkai nei iš tikrųjų. Siekdama išvengti ekomanipuliavimo rizikos, Bendrovė griežtai laikosi teisinių ir reguliavimo reikalavimų, taip pat Bendrovės rizikos valdymo standartų ir politikos.

SFDR (2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje) reikalauja, kad investicinių fondų valdytojai kiekvieną jų valdomą investicinį fondą priskirtų prie SFDR 6, 8 arba 9 straipsnyje nurodytų produktų ir pagal šį nurodymą atskleistų tam tikrą informaciją, kad prieš investuodami suteiktų investuotojams daugiau skaidrumo.

 • Investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį – tai investicinis fondas, neturintis tvaraus investavimo tikslo ir įsipareigojimų, susijusių su investicijomis į aplinkai ir (arba) visuomenei naudingą turtą, t. y. investicinis fondas, kuris nėra priskirtas investicinių fondų kategorijai pagal SFDR 8 arba 9 straipsnį.
 • Investicinis fondas pagal SFDR 8 straipsnį – tai investicinis fondas, skatinantis investicijas, turinčias teigiamą poveikį aplinkosauginėms ir (arba) socialinėms charakteristikoms. Toks skatinimas gali apimti tam tikros žalos aplinkai ir socialinei aplinkai vertinimą arba atsižvelgimą į atitinkamą reitingą priimant investicinius sprendimus.
 • Investicinis fondas pagal SFDR 9 straipsnį – tai investicinis fondas, kurio tikslas – tvarios investicijos, padedančios siekti aplinkosauginių ir (arba) socialinių tikslų.

Siekdama laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, Bendrovė parengė tvarumo rizikos integravimo į sprendimų priėmimo procesus, valdant keletą produktų, aprašą. Be to, kiekvieno produkto valdytojas vadovaujasi ir laikosi tvarumo rizikos integravimo į sprendimų priėmimo procesus proceso, aprašyto vidaus dokumentuose.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Global EM Bond Fund“ [investicinis fondas pagal SFDR 8 straipsnį]

Remiantis naujausiomis mokslinėmis išvadomis, ASV rizikos reikšmingumas rodo didėjančią jos svarbą. Fondo vadovybė mano, kad ASV rizikos aktualumas besiformuojančioje rinkoje yra svarbesnis, palyginti su išsivysčiusia rinka, ir vidaus bendras rizikos vertinimas parodė šį aspektą. Remdamasi vidiniu rizikos reikšmingumo vertinimu, Bendrovė mano, kad ASV rizikos reikšmingumas yra nedidelis, todėl tolesnis dalyvavimas nėra būtinas. Nepaisant to, Bendrovė mano, kad tvarumo rizikos integravimas į „CBL Global EM Bond Fund“ valdymo procesą leidžia suteikti pridėtinę vertę investuotojams ir prisidėti prie prioritetinių JT darnaus vystymosi tikslų, kurie sudaro mūsų tvarumo strategijos pagrindą ir turėtų būti įgyvendinami per turto valdymo procesus, įgyvendinimo.   

Fondo investavimo procesas grindžiamas emitentų fundamentalaus kreditingumo analize. Be tradicinės finansinės analizės, Bendrovė sistemingai įtraukia ASV veiksnius į bendrą vertinimą, kurio rezultatas – konkrečiam emitentui suteiktas vidinis reitingas. Fondo valdytojai ir analitikai yra atsakingi už emitentų pagrindinio kreditingumo analizę ir sistemingą ASV veiksnių integravimą į bendrą vertinimą.  

Bendrovė naudoja išorinių tiekėjų (pvz., „Sustainalytics“) teikiamus duomenis apie ASV veiksnius ir, naudodama savo sukurtą modelį, konvertuoja šiuos duomenis į emitento vidinį reitingą. Juo remiantis priimamas galutinis investicinis sprendimas. Visapusiškai įgyvendinti šį procesą įmanoma tik tuo atveju, jei apie emitentą turimas tam tikras ASV duomenų kiekis. 

Stebint kūrimo procesus, galima konstatuoti, kad duomenų kiekis nuolat didėja, o jų kokybė gerėja.

Toliau pateikiama papildomos informacijos apie investavimo procesą.

Lyginamoms investavimo alternatyvoms taikome geriausio klasėje metodą ir renkamės obligacijų emisiją, kurios emitentas rodo geresnius rezultatus arba dinamiką pagal šiuos rodiklius:

1. Pašalinimas ir įtraukimas
Ekonomikos sektorių arba obligacijų emitentų pašalinimas, kai akivaizdu, kad emitentas nesilaiko tvarumo principų. Pavyzdžiui, įmonė, susijusi su pornografija, nehumaniškų ginklų gamyba ir pan.
Emitentas taip pat pašalinamas, jei jis įtrauktas į vieną iš toliau nurodytų sąrašų:

 • įmonės, kurios neturi nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos politikos;
 • nepakankama pranešėjų apie pažeidimus apsauga;
 • nėra žmogaus teisių politikos;
 • nėra kovos su korupcija ir kyšininkavimu politikos.

Bendradarbiaujame su įmonėmis, jei jos neturi bent vienos iš pirmiau nurodytų politikų. O minėtas įmones pašalinsime, jei per 12 mėnesių nuo įtraukimo jos nesiims jokių veiksmų.

2. Reitingų skyrimas ir vertinimas

 • Kiekvienam emitentui suteikiamas kredito reitingas remiantis veiklos analize ir finansiniais duomenimis.
 • Kredito reitingas koreguojamas atsižvelgiant į ASV veiksnius.

Remdamiesi Bendrovės priskirtu vidaus reitingu, į kurį taip pat įtraukiami ASV veiksniai, priskiriame, mūsų nuomone, teisingą kiekvienos konkrečios obligacijos įvertinimą. Apskritai mažesnė ASV rizika lemia didesnį vidinį reitingą ir atitinkamai mažesnę bei teisingą rizikos priemoką, ir atvirkščiai.

3. Portfelio sudarymas
Lyginamoms investavimo alternatyvoms taikome „geriausios klasės“ metodą ir pasirenkame obligacijų emisiją, kurios emitentas rodo geresnius rezultatus arba dinamiką pagal šiuos rodiklius:

 • energijos suvartojimo naudojant neatsinaujinančius energijos išteklius bendrovėje, į kurią investuojama, lyginant su atsinaujinančiais energijos ištekliais, santykis;
 • įmonės, į kurią investuojama, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumas;
 • vidutinis pagarbos žmogaus teisėms rodiklis;
 • vidutinis korupcijos lygis.

Išsamesnė informacija apie rizikos integravimo procesą ir jo reikšmę iš anksto nustatytiems JT DVT pasiekimams atskleidžiama šiame dokumente: Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Global EM Bond Fund“ (2023 m. sausio mėn.; 1.0 versija)

Informacijos atskleidimas prieš sudarant sutartį dėl „CBL Global EM Bond Fund“ pateikiamas čia (2023 m. sausio mėn.; 1.0 versija).

Fondas neturi nei tvaraus investavimo tikslo, nei vykdo su taksonomija suderintas investicijas.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Eastern European Bond Fund“ (investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį)

Taikome minėtų metodikų derinį, t. y. mūsų fiksuotų pajamų investavimo procesui geriausiai tinka IV tipo metodas. Apskritai mūsų investavimo procesas grindžiamas emitentų kredito analize „iš apačios į viršų“. Be tradicinės finansinės analizės, į bendrą analizę sistemingai įtraukiame ASV veiksnius, siekdami konkrečiam emitentui priskirti vidinį reitingą. Fondo valdytojai ir analitikai yra atsakingi už emitentų pagrindinio kreditingumo analizę ir sistemingą ASV veiksnių integravimą į bendrą vertinimą.  

Išsamesnė  informacija atskleidžiama žemiau.

 • Kelių obligacijų emisijų ar sektorių pašalinimas, nes emisijos organizacija neatitinka tvarumo principų, pavyzdžiui, įmonės veikla susijusi su pornografija, nehumaniškų ginklų gamyba bei kūrimu ir pan.
 • Kiekvienam emitentui kredito reitingas iš pradžių suteikiamas tik pagal jo finansinius duomenis, o galutiniame etape kredito reitingą koreguojame pagal jo ASV veiksnius. Naudojame išorės tiekėjų (pvz., „Sustainalytics“) pateiktus duomenis apie ASV veiksnius ir, naudodamiesi savo sukurtu modeliu, konvertuojame šiuos duomenis į galutinį emitento vidaus reitingą.
 • Remdamiesi galutiniu vidiniu reitingu, į kurį, be kita ko, įtraukiami ASV veiksniai, nustatome konkrečios obligacijos vidinę vertę. Apskritai mažesnė ASV rizika prisideda prie didesnio bendro vidinio reitingo ir atitinkamai mažesnio vidinio kredito skirtumo, ir atvirkščiai.

Su „CBL Eastern European Bond Fund“ ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija).

Fondas neatlieka su taksonomija suderintų investicijų.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL European Leaders Equity Fund“ [investicinis fondas pagal SFDR 8 straipsnį]

Fondo investavimo procesas grindžiamas finansine ir technine įmonių akcijų analize. Be to, Bendrovė sistemingai integruoja ASV veiksnius į bendrą analizę. Bendrovė naudoja duomenis apie ASV veiksnius, gautus iš išorės duomenų teikėjų (t. y. „Sustainalytics“), ir, pasitelkusi Bendrovės sukurtą modelį, konvertuoja šiuos duomenis į vidinį įmonės reitingą. Juo remiantis priimamas galutinis investicinis sprendimas. Toliau pridedama papildomos informacijos apie investavimo procesą.

1. Pašalinimas ir įsitraukimas
Ūkio sektorių ar įmonių pašalinimas, jei akivaizdu, kad jos nesilaiko tvarumo principų. Pavyzdžiui, į savo portfelį neįtraukiame įmonių, susijusių su pornografija, nehumaniškų ginklų gamyba ir pan. Įmonė pašalinama, jei yra informacijos, kad ji yra susijusi su:

 • prieštaringų ginklų gamyba;
 • apkaltinamaisiais nuosprendžiais dėl kovos su korupcija ir kyšininkavimu įstatymų pažeidimų;
 • diskriminacijos atvejais, dėl kurių taikomos sankcijos.

Bendradarbiaujame su įmonėmis, jei jos neturi bent vienos iš toliau nurodytų politikų. O minėtas įmones pašalinsime, jei per 12 mėnesių nuo įtraukimo jos nesiims jokių veiksmų.

 • Kovos su korupcija ir kyšininkavimu politika
 • Žmogaus teisių politika
 • Pranešėjų apie pažeidimus apsaugos politika

2. Balų skyrimas ir vertinimas
Įmonės vertinamos remiantis keliais fundamentaliaisiais (įskaitant, pavyzdžiui, įmonės pelno augimo dinamiką, pelningumo ir mokumo rodiklius, įmonės akcijų rinkos vertės ir pelno santykį ir t. t.) ir techniniais veiksniais (įmonės akcijų kainos dinamikos vertinimas), o bendras įvertinimas koreguojamas pagal ASV rodiklius, gerinant mūsų vidinį įmonių, kurios yra geriausios savo pramonės šakoje, reitingą šiose kategorijose:

 • 1, 2 ir 3 lygio anglies dioksido kiekio intensyvumas
 • vandens suvartojimo intensyvumas.

3. Portfelio sudarymas
Į portfelį bus įtraukta 40–50 geriausių įmonių, gavusių aukščiausią įvertinimą tiek pagal pagrindinius, tiek pagal techninius, tiek pagal ASV veiksnius.

Išsamesnė informacija apie rizikos integravimo procesą ir jo reikšmę iš anksto nustatytiems JT DVT pasiekimams atskleidžiama šiame dokumente: Tvarumo rizikos integravimas į „CBL European Leaders Equity Fund“ (2023 m. gruodis; 1.0 versija)

Su „CBL European Leaders Equity Fund“ ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija).

Fondas neturi nei tvaraus investavimo tikslo, nei vykdo su taksonomija suderintas investicijas.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL US Leaders Equity Fund“ (investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį)

Fondo investavimo procesas grindžiamas finansine ir technine įmonių akcijų analize. Be to, Bendrovė į bendrą analizę integruoja ASV veiksnius. Bendrovė taiko pašalinimo metodą. 

Ūkio sektorių ar įmonių pašalinimas, jei akivaizdu, kad jos nesilaiko tvarumo principų. Pavyzdžiui, į savo portfelį neįtraukiame įmonių, kurios susijusios su pornografija, nehumaniškų ginklų gamyba ir pan.

Su „CBL US Leaders Equity Fund“ ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija)

Fondas neatlieka su taksonomija suderintų investicijų.

Tvarumo rizikos integravimas į investicinius portfelius

Valdytojas mano, kad tam tikri ASV veiksniai gali turėti įtakos į portfelį įtrauktų priemonių grąžai ir rizikos pobūdžiui. Norint integruoti ASV kriterijus į portfelio valdymo procesą, reikia gauti kliento sutikimą prieš sudarant sutartį, pagrįstą geru su tvariu investavimu susijusios rizikos supratimu. Vertindamas kliento investavimo tikslus ir rizikos toleranciją, valdytojas taip pat įvertina kliento pageidavimus dėl tvarumo ir susijusios rizikos supratimą. Remdamasis kliento pateikta informacija, valdytojas priima investicinius sprendimus vertindamas ekonominius, finansinius ir kitus rodiklius, kurie gali apimti ir ASV aspektus. Atsižvelgdamas į kliento pageidavimus dėl tvarumo, vykdydamas vertybinių popierių atrankos procesą, valdytojas, naudodamasis vieša informacija bei išorės duomenų teikėjų pateiktais duomenimis, įvertina emitento ASV veiksnius ir nustato emitentui aktualią ASV riziką. Rinkdamasis trečiųjų šalių valdomus investicinius fondus, kurie bus įtraukti į kliento investicinį portfelį, valdytojas įvertina, ar fondo valdymo procese atsižvelgiama į reikšmingą ASV riziką ir kaip ši rizika mažinama.

Jei klientas aiškiai išreiškė savo pageidavimus dėl tvarumo ir supratimą apie susijusią riziką, atsižvelgiama į tai, ar pagal finansinės priemonės rūšį tvarumo rizikai nustatyti laikomasi SFDR 6, 8 arba 9 straipsnio reikalavimų, arba naudojami kiekybiniai ASV veiksniai („Sustainalytics“ ASV rizikos balas).

Bendrovė mano, kad investicijos į tvarumą skatinančias finansines priemones atitinka toliau nurodytus kriterijus.

 • Investicijos į akcijas ir skolos vertybinius popierius, kurių ASV reitingas atitinka nereikšmingą, mažą arba vidutinę ASV riziką. Išsamesnė informacija apie ASV rizikos integravimo į investicijas į akcijas ir skolos vertybinius popierius procesą pateikiama vidiniuose Bendrovės dokumentuose. 
 • Investicijos į fondų vienetus, atitinkančius SFDR 8 ir 9 straipsnių reikalavimus.

Kliento individualaus investicinio portfelio valdytojas yra atsakingas už kliento ASV pageidavimų įgyvendinimą ir reguliaraus ataskaitų apie investicinio portfelio būklę (įskaitant informaciją apie ASV) teikimą klientui. 

Su investicijų į investicinius portfelius ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija).

Tvarumo rizikos integravimas į „Fund of Funds“ (investicijos pagal SFDR 6 straipsnį)

ASV rizikos integravimas yra bendros analizės ir sprendimų priėmimo proceso dalis valdant „Fund of Funds“. „Fund of Funds“ investicijas Bendrovė laiko tvariomis, jei jos atitinka vieną iš toliau nurodytų kriterijų.

 • Fondą valdanti bendrovė yra pasirašiusi JT atsakingo investavimo principus (AIP), taip patvirtindama įsipareigojimą investuoti atsakingai.
 • Fondas yra priskirtas prie SFDR 8 arba 9 straipsnio investicinių fondų.

Jei fondas neturi abiejų pirmiau minėtų kriterijų, imamasi įsipareigojimų priemonių.

Su investicijų į „Fund of Funds“ ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija).

Minėtas produktas neatlieka su taksonomija suderintų investicijų.

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Alternative Investment Funds“ (investicinis fondas pagal SFDR 6 straipsnį)

Dėl mažos investavimo visumos ir nišinio investicinių produktų pobūdžio neintegruojame tvarumo rizikos kaip „CBL Alternative Investment Funds“ valdymo proceso dalies.

Remdamasi vidiniu rizikos reikšmingumo vertinimu, Bendrovė mano, kad ASV rizikos reikšmingumas šiame produkte yra mažesnis nei vidutinis, o kitos pagrindinės rizikos gali turėti didesnį poveikį šio finansinio produkto grąžai.

Trūksta kokybiškų, sistemingų duomenų apie šiuos klausimus investavimo srityje; taip pat yra ribotų žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima prasmingai apsvarstyti neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Minėtos priežastys neleidžia įtraukti pagrindinio neigiamo poveikio į valdymo procesą.

Minėtas produktas neatlieka su taksonomija suderintų investicijų.

Tvarumo rizikos integravimas į pensijų produktus (investicijos pagal SFDR 6 straipsnį)

Bendrovė, valdydama valstybinius kaupiamųjų pensijų investicinius planus (II pakopos) ir III pakopos pensijų planus, atsižvelgia į ASV riziką valdymo procese, o ASV veiksnių integravimas į sprendimų priėmimo procesą skiriasi priklausomai nuo pensijų plano turto rūšies:

 • pensijų planų, kurių turtas investuojamas į fondų vienetus, atveju procesas vyksta taip, kaip nurodyta pirmiau pateiktose pastraipose: „Tvarumo rizikos integravimas į „Fund of Funds“;
 • pensijų planų, kurių turtas investuojamas į obligacijas, atveju procesas vyksta taip, kaip nurodyta pirmiau pateiktose pastraipose: „Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Eastern European Bond Fund“;
 • pensijų planų, kurių turtas investuojamas į akcijas, atveju procesas vyksta taip, kaip nurodyta pirmiau pateiktose pastraipose: „Tvarumo rizikos integravimas į „CBL US Leaders Equity Fund“.

Bendrovė, valdydama „CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns“, be pirmiau minėtų metodų, užtikrina, kad investicijų atrankos ir valdymo procese būtų atsižvelgiama į papildomus ASV veiksnius. Įtraukti šie veiksniai:

 • ne mažiau kaip 70 proc. Plano investicijų į finansines priemones vertinamos atsižvelgiant į kiekybinius ASV veiksnius („Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score“ (MHPSS), reitingų agentūrų atliekamas ASV veiksnių vertinimas ir t. t.) ir (arba) atitiktį Reglamento (ES) 2018/2088 8 arba 9 straipsnio reikalavimams investiciniams produktams;
 • jei atitikties pirmiau minėtiems reikalavimams nebuvo galima užtikrinti daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės, finansinės priemonės parduodamos.

Su investicijų į pensijų fondus ikisutartine informacija galima susipažinti čia (2023 m. gruodžio mėn.; 1.0 versija).

Minėti produktai neatlieka su taksonomija suderintų investicijų.

Investicinių sprendimų neigiamas poveikis tvarumo veiksniams vertinamas valdant investicinį fondą pagal SFDR 8 straipsnį

„CBL Asset Management“ atidžiai stebi vykstančius rinkos praktikos, reguliavimo ir duomenų prieinamumo pokyčius, leidžiančius sistemingai vertinti pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį klimato ir kitiems su aplinka susijusiems klausimams, taip pat socialinių ir darbo jėgos reikalų, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu srityse.

Bendrovė nusprendė atsižvelgti į neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams ir parengti metinę ataskaitą apie neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams, pertvarkant fondą į investicinį fondą pagal SFDR 8 straipsnį, laikantis minėto reglamento reikalavimų. Rengiant ataskaitą naudojami „Sustainalytics“ duomenys.

Metodika, pagal kurią atsižvelgiama į principinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams, yra neatsiejama ASV rizikos integravimo proceso dalis. Fondo valdytojai visą susijusią informaciją atskleidžia šiuose dokumentuose:

Tvarumo rizikos integravimas į „CBL Global EM Bond Fund“ (2023 m. sausio mėn.; 1.0 versija)
Pagrindinio neigiamo poveikio pareiškimas 2023 m. ataskaitiniam laikotarpiui (2023 m. sausio mėn. 1.0 versija)
Integration of sustainability risks in CBL European Leaders Equity Fund (December 2023; version 1.0; LV)
Principal Adverse Impacts Statement for the reference period of 2023 (December 2023. Version 1.0)

Metodikoje, skirtoje investicinių sprendimų principiniam neigiamam poveikiui tvarumo veiksniams įvertinti, yra numatyta būtinybė bendradarbiauti su finansines priemones išleidžiančiomis bendrovėmis. Įsitraukimo procesas numatytas pagal reikalavimus, paminėtus Tvarumo ir įsitraukimo politikoje. Be to, Bendrovė kasmet atskleidžia savo pasiekimus Įsitraukimo politikos įgyvendinimo ataskaitoje, kurią galima rasti žemiau esančiame skyriuje „Dokumentai“.

Įmonių atsakomybės principai yra integruoti į Grupės kultūrą ir kasdienę veiklą ir yra atskleidžiami [čia]. Bendrovė palaiko šiuos principus ir integruoja juos į visus turto valdymo vertės grandinės procesus. 

Bendrovė remia Paryžiaus susitarimą – JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, nes pripažįsta esminį poreikį paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Kaip turto valdytojas svarstome galimybę prisidėti prie Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo, tačiau šiuo metu Bendrovė neturi neutralaus poveikio klimatui investicinių produktų.

Bendrovė remia su klimatu susijusių finansinių duomenų atskleidimo darbo grupę. Vertiname galimybes įtraukti į ateitį orientuotą informaciją apie reikšmingą su klimatu susijusios rizikos ir galimybių finansinį poveikį į mūsų sprendimų priėmimo procesą. Kai tik Bendrovė turės prieigą prie visų atitinkamų duomenų mūsų investavimo visatoje, ketiname įvertinti įtraukimo aktualumą ir atitiktį su klimatu susijusių finansinių duomenų atskleidimo darbo grupės principams.

Valdant investicinius fondus pagal SFDR 6 straipsnį neatsižvelgiama į neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

Kaip minėta pirmiau, Bendrovė atidžiai stebi vykstančius rinkos praktikos, reguliavimo ir duomenų prieinamumo pokyčius, leidžiančius sistemingai vertinti pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį klimato ir kitiems su aplinka susijusiems klausimams, taip pat socialinių ir darbuotojų reikalų, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu srityse.

Deja, vis dar trūksta kokybiškų ir sistemingų duomenų apie šiuos klausimus investicinėje erdvėje, kurioje daugiausia veikia bendrovė, taip pat trūksta žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima prasmingai įvertinti neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Dėl pirmiau minėtų priežasčių į savo investicinius sprendimus ir finansines konsultacijas negalime visapusiškai įtraukti pagrindinio neigiamo poveikio.

Dėl šios priežasties „CBL Asset Management“ neatlieka visapusiško investicinių sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams, susijusiems su klimatu ir kitais aplinkosaugos klausimais, taip pat socialiniais ir darbuotojų reikalais, pagarba žmogaus teisėms, kova su korupcija ir kyšininkavimu.

Be to, „CBL Asset Management“ neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams teikdama finansines konsultacijas.

Tačiau esame visiškai atsidavę tvarumo darbotvarkei ir pritaikysime savo poziciją dėl pagrindinio neigiamo poveikio vertinimo mūsų investavimo procese, kai tik prasmingas įgyvendinimas taps praktiškas.

Dokumentai

Tvarumo ir įsitraukimo politika (5.0 versija, 2024 m. vasario mėn.)
Įsitraukimo politikos įgyvendinimo ataskaitoje (2022 m., 1.0 versija)
Atlyginimo politikos aprašymas
CBL fondų tvarumas

Informacija atnaujinta 2024 01 29