Ieguldītāju interešu aizsardzība

2008. gada 1. februārī Latvijā ir pilnā apmērā ieviestas Eiropas Savienības 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) prasības.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (MiFID II) ar papildus prasībām, kuras ir vērstas uz finanšu tirgu darbības efektivitātes, pārredzamības uzlabošanu un papildu ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.

Ņemot vērā likumdošanas prasības, “CBL Asset Management” IPAS savā darbībā ir ieviesusi virkni uzlabojumu ar mērķi nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni un uzlabot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Visiem “CBL Asset Management” IPAS klientiem, ņemot vērā viņa raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi, ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, tam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma piemērotības un atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai identificētu un novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, AS “Citadele Banka” ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā (Politika), kas ir saistoša visām Citadele grupas sabiedrībām, t.sk. arī “CBL Asset Management” IPAS. Ņemot vērā Politikā noteiktos principus, “CBL Asset Management” IPAS ir izstrādājusi un ieviesusi savus Interešu konfliktu novēršanas noteikumus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klientu labā “CBL Asset Management” IPAS vadās no savas Darījumu izpildes politikas. Klients pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas tiek iepazīstināts ar minēto politiku, un klientam ir jāapliecina sava piekrišana šai politikai. Klientam tiek sniegta arī plaša informācija par “CBL Asset Management” IPAS un par darījumiem ar finanšu instrumentiem un ar tiem saistītajiem riskiem.

Darījumu izpildes politika (spēkā no 31.05.2023.)
Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju
Informācija par nodokļiem un nodevām
Informācija par klienta finanšu instrumentu (investīciju) portfeļu pārvaldības pakalpojumu
Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība 
Klientam piešķiramo statusu apraksts
Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Interešu konfliktu novēršanas noteikumi

Ikgadējā atskaite par piecām labākajām rīkojumu izpildes vietām

Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām Par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām Par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām Par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Vēsturiskā informācija

Darījumu izpildes politika (spēkā no 20.03.2022.)
Darījumu izpildes politika (25.01.2021.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (11.02.2022.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (25.03.2021.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (01.11.2019.)
Paziņojumi par grozījumiem darījumu izpildes politikā (24.04.2018.)