Ilgtspēja

Sabiedrība uzskata, ka laika gaitā ilgtspējas jeb vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspekti var ietekmēt Sabiedrības veikto ieguldījumu vērtību.

Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās un Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG aspektus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Bez tam, ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ESG aspektus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgākai attīstībai.

Šobrīd nav vienota standarta vai pieejas attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Standarti un pieejas laika gaitā attīstās, tostarp sakarā ar izmaiņām juridiskajās un normatīvajās prasībās. Tā rezultātā mēs paļaujamies uz savu pieredzi ESG kritēriju piemērošanā un integrācijā, stingri ievērojot principus, kas iekļauti mūsu Ilgtspējas un iesaistīšanās politikā.

Ilgtspējas un iesaistīšanās politika

CBL Asset Management atbalsta Parīzes nolīgumu – ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, apzinoties kritisku nepieciešamību ātrākai pārejai uz globālo klimatneitralitāti (global net zero emissions). Kā aktīvu pārvaldnieks, mēs plānojam sniegt savu artavu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā.

Uzņēmums atbalsta Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Mēs izvērtējam iespējas iekļaut uz nākotni vērstu informāciju, mūsu lēmumu pieņemšanas procesā, attiecībā ar klimatu saistītajos jautājumos ar nozīmīgu finansiālo ietekmi.

CBL ir parakstījusi ANO atbalstītu deklarāciju par Atbildīgu investīciju principu ievērošanu (PRI)

Apliecinot apņemšanos veikt atbildīgus ieguldījumus, Sabiedrība 2019. gada jūnijā parakstīja Apvienoto Nāciju atbalstītas organizācijas Atbildīgu investīciju principu deklarāciju. Tādējādi Sabiedrība apņemas ievērot sešus principus:

 1. iekļaut ESG faktorus investīciju analīzē un ņemt tos vērā lēmumu pieņemšanā;
 2. būt aktīviem īpašniekiem un iekļaut ESG jautājumus aktīvu pārvaldības politikās un praksē;
 3. aicināt Uzņēmumus, kuros tiek ieguldīti līdzekļi, nodrošināt atbilstošu ziņošanu par ESG faktoriem;
 4. veicināt un atbalstīt PRI principu pieņemšanu un ieviešanu aktīvu pārvaldības industrijā;
 5. sadarboties ar PRI principu parakstītājiem un PRI, lai palielinātu principu ieviešanas efektivitāti;
 6. ziņot par savām aktivitātēm un progresu saistība ar Atbildīgu investīciju principu ieviešanu.

Ilgtspējas jautājumu iekļaušana ieguldījumu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesos ir ietverta ANO Atbildīgu investīciju principu 1. principā. Saskaņā ar ANO PRI, Ilgtspējas faktoru iekļaušana attiecas uz ESG informācijas pārskatīšanu un izmantošanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un paredz četru veidu pieeju:

 1. I veids ir atlase un tas ietver trīs dažādas metodes: (a) negatīvā jeb izslēgšanas atlase; (b) pozitīvā jeb labāko atlase; (c) uz vērtībām balstīta atlase.
 2. II veids ietver ilgtspējas tematiskos ieguldījumus (tos dēvē arī par vides un sociālo tematu ieguldījumiem), un tā metodika ir saistīta ar ieguldījumu izvēli aktīvos, kas tieši saistīti ar ilgtspējas jautājumiem.
 3. III veids ir ESG integrācija un tā attiecas uz vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības faktoru sistemātisku un skaidru iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē.
 4. IV veids ir tā dēvētā kombinētā pieeja, kas sastāv no iepriekš minēto metodoloģiju kombinācijas.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL obligāciju fondos

Mēs izmantojam iepriekš minēto veidu kombināciju, t.i., IV veida pieeju, kas ir vislabāk piemērojama mūsu ieguldījumiem parāda vērtspapīros. Kopumā mūsu ieguldījumu process ir balstīts uz emitentu fundamentālo kredītspējas analīzi. Papildus tradicionālajai finanšu analīzei mēs sistemātiski integrējam ESG faktorus kopējā analīzē, lai piešķirtu iekšējo reitingu konkrētam emitentam. Papildus informācija ir pievienota zemāk.

 • Vairāku obligāciju emisiju vai nozaru izslēgšana, jo emitents klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, uzņēmējdarbība ir saistīta ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu, utt.
 • Sākotnēji katrs emitents saņem savu kredītreitingu, pilnībā balstoties uz finanšu datiem, savukārt pēdējā posmā mēs koriģējam kredītreitingu, pamatojoties uz tā ESG faktoriem. Mēs izmantojam datus par ESG faktoriem no ārēja datu nodrošinātāja Sustainalytics un ar mūsu izstrādātā modeļa palīdzību pārvēršam šos datus emitenta beigu iekšējā reitingā.
 • Pamatojoties uz mūsu beigu iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu katrai konkrētai obligācijai. Kopumā zemāki ESG riski veicina augstāku iekšējo reitingu un attiecīgi zemāku, mūsuprāt, godīgo riska prēmiju un otrādi.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL European Leaders Equity Fund un CBL US Leaders Equity Fund

CBL European Leaders un CBL US Leaders Equity fondu ieguldījumu procesā mēs izmantojam I veida negatīvās atlases pieeju. Kopumā mūsu ieguldījumu process ir balstīts uz fundamentālo un tehnisko analīzi. Papildus tradicionālajai analīzei, mēs sistemātiski integrējam ESG faktorus kopējā analīzē, lai piešķirtu iekšējo reitingu konkrētam emitentam. Papildus informācija ir pievienota zemāk.

 • Sākotnēji katrs emitents saņem savu apkopoto reitingu, pilnībā balstoties uz tā fundamentālajām un tehniskajām īpašībām, bet pēdējā posmā mēs koriģējam reitingu, pamatojoties uz tā ESG faktoriem, tostarp negatīviem precedentiem. Mēs izmantojam datus ESG faktoriem no ārēja datu nodrošinātāja un ar mūsu iekšējā modeļa palīdzību pārvēršam tos emitenta beigu iekšējā reitingā.
 • Pamatojoties uz mūsu beigu iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu konkrētai akcijai. Kopumā augstāki ESG riski veicina zemāku beigu iekšējo reitingu, bet neizslēdz akcijas no tālāka ieguldījumu procesa.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Russian Equity Fund

Mēs neintegrējam ilgtspējas riskus CBL Russian Equity Fund pārvaldības procesā nelielā ieguldījumu kopuma un produkta nišas dēļ.

Ilgtspējas risku integrēšana ieguldījumu portfeļos, Finoterapijā, CBL Opportunities Funds un 3. līmeņa pensiju produktos

Investīciju portfeļa pārvaldnieks novērtē dažādus ekonomiskos, finanšu un citus rādītājus, kas var ietvert ESG apsvērumus, lai pieņemtu ieguldījumu lēmumus, kas atbilst portfeļa mērķiem. ESG kritēriju skaidrai integrēšanai portfeļa pārvaldības procesā nepieciešama klienta pirmslīguma piekrišana, kuras pamatā ir laba izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tā kā trūkst skaidru nozares standartu ilgtspējīgām investīcijām un ir zema izpratne par ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem un ar tiem saistītajiem riskiem esošo un potenciālo klientu vidū, uzņēmums ir izvēlējies neiekļaut ESG kritērijus ieguldījumu portfeļu, Finoterapijas, CBL Opportunities Funds un pensiju 3. līmeņa produktu piemērotības novērtējumā.

Uzņēmums atzīst ilgtspējīgu ieguldījumu nozīmi mūsu planētas ilgtspējas problēmu risināšanā. Tomēr ilgtspējīgu finanšu ieviešanu apgrūtina skaidri definētu kritēriju trūkums, lai noteiktu, cik lielā mērā ieguldījums veicina vides vai sociālās īpašības, kā arī šobrīd zemais ESG datu pieejamības līmenis. Uzņēmums aktīvi izstrādā ilgtspējas risku integrēšanas politiku ieguldījumu lēmumos nākotnē, taču atzīst, ka veiksmīga integrācija ir atkarīga no gaidāmajām regulatīvajām iniciatīvām un konsekventa standartu kopuma izstrādes ieguldījumu ilgtspējas salīdzināšanai.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondos

Mēs neintegrējam ilgtspējas riskus CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondu pārvaldības procesā nelielā ieguldījumu kopuma un produktu nišas dēļ.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā

CBL Asset Management rūpīgi uzrauga notiekošās izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, ļaujot sistemātiski novērtēt būtisku nelabvēlīgo ietekmi, kāda ieguldījumu lēmumiem ir attiecībā uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darba ņēmēju jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošana aspektiem.

Diemžēl investīciju segmentā, kurā uzņēmums galvenokārt darbojas, joprojām trūkst kvalitatīvu, sistemātisku datu par šiem jautājumiem. Turklāt ES Taksonomija ilgtspējīgu darbību ieviešanai joprojām ir ieviešanas fāzē, kas neļauj pilnībā iekļaut būtisku nelabvēlīgo ietekmi mūsu ieguldījumu lēmumos un finanšu konsultācijās.

Šī iemesla dēļ CBL Asset Management nav visaptveroši apsvērusi ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, kas skar klimatu un citus ar vidi saistītus jautājumus, kā arī sociālo un darba ņēmēju jautājumu jomā, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas novēršanu un kukuļošanas apkarošanas jomās.

Turklāt CBL Asset Management neņem vērā būtisku negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem finanšu konsultāciju pakalpojumā.

Tomēr mēs esam pilnībā atvērti ilgtspējas attīstībai un pielāgosim savu nostāju būtiskas negatīvas ietekmes novērtējumam mūsu ieguldījumu procesā, tiklīdz jēgpilna ieviešana būs praktiska.

Grupas atalgojuma politika

Mūsu atalgojuma politika iekļauj ilgtspējas riska apsvērumus, kā arī Citadele grupas ētikas kodeksa ievērošanu un ieinteresēto personu interešu saskaņošanu darbinieku rīcībā.

Atalgojuma politika
CBL fondu ilgtspēja

 

Informācija atjaunota 2021. gada 7. jūnijā