Ilgtspēja

Sabiedrība uzskata, ka laika gaitā ilgtspējas jeb vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspekti var ietekmēt Sabiedrības veikto ieguldījumu vērtību.

Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās un Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG aspektus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Bez tam, ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ESG aspektus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgākai attīstībai.

Šobrīd nav vienota standarta vai pieejas attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Standarti un pieejas laika gaitā attīstās, tostarp sakarā ar izmaiņām juridiskajās un normatīvajās prasībās. Tā rezultātā mēs paļaujamies uz savu pieredzi ESG kritēriju piemērošanā un integrācijā, stingri ievērojot principus, kas iekļauti mūsu Ilgtspējas un iesaistīšanās politikā.

Ilgtspējas un iesaistīšanās politika

Jāņem vērā, ka sakarā ar ESG kritēriju piemērošanu un integrāciju pastāv zaļmazgāšanas risks. Zaļmazgāšana (greenwashing) ir nepatiesa iespaida radīšana vai maldinošas informācijas sniegšana, kas izraisa vai var izraisīt ieguldītājam nepamatotu uzskatu, ka attiecīgie ieguldījuma produkti ir videi draudzīgi vai tiem ir lielāka pozitīvā ietekme uz vidi nekā tas ir patiesībā. Lai izvairītos no zaļmazgāšanas riska, Sabiedrība strikti ievēro juridiskās un normatīvās prasībās attiecībā uz riska pārvaldīšanu, kā arī Sabiedrības riska pārvaldīšanas standartus un politikas.

CBL Asset Management atbalsta Parīzes nolīgumu – ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, apzinoties kritisku nepieciešamību ātrākai pārejai uz globālo klimatneitralitāti (global net zero emissions). Kā aktīvu pārvaldnieks, mēs plānojam sniegt savu artavu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā.

CBL ir parakstījusi ANO atbalstītu deklarāciju par Atbildīgu investīciju principu ievērošanu (PRI)

Apliecinot apņemšanos veikt atbildīgus ieguldījumus, Sabiedrība 2019. gada jūnijā parakstīja Apvienoto Nāciju atbalstītas organizācijas Atbildīgu investīciju principu deklarāciju. Tādējādi Sabiedrība apņemas ievērot sešus principus:

 1. iekļaut ESG faktorus investīciju analīzē un ņemt tos vērā lēmumu pieņemšanā;
 2. būt aktīviem īpašniekiem un iekļaut ESG jautājumus aktīvu pārvaldības politikās un praksē;
 3. aicināt Uzņēmumus, kuros tiek ieguldīti līdzekļi, nodrošināt atbilstošu ziņošanu par ESG faktoriem;
 4. veicināt un atbalstīt PRI principu pieņemšanu un ieviešanu aktīvu pārvaldības industrijā;
 5. sadarboties ar PRI principu parakstītājiem un PRI, lai palielinātu principu ieviešanas efektivitāti;
 6. ziņot par savām aktivitātēm un progresu saistība ar Atbildīgu investīciju principu ieviešanu.

Ilgtspējas jautājumu iekļaušana ieguldījumu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesos ir ietverta ANO Atbildīgu investīciju principu 1. principā. Saskaņā ar ANO PRI, Ilgtspējas faktoru iekļaušana attiecas uz ESG informācijas pārskatīšanu un izmantošanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un paredz četru veidu pieeju:

 1. I veids ir atlase un tas ietver trīs dažādas metodes: (a) negatīvā jeb izslēgšanas atlase; (b) pozitīvā jeb labāko atlase; (c) uz vērtībām balstīta atlase.
 2. II veids ietver ilgtspējas tematiskos ieguldījumus (tos dēvē arī par vides un sociālo tematu ieguldījumiem), un tā metodika ir saistīta ar ieguldījumu izvēli aktīvos, kas tieši saistīti ar ilgtspējas jautājumiem.
 3. III veids ir ESG integrācija un tā attiecas uz vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības faktoru sistemātisku un skaidru iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē.
 4. IV veids ir tā dēvētā kombinētā pieeja, kas sastāv no iepriekš minēto metodoloģiju kombinācijas.

SFDR (Eiropas Parlamenta un Padomes 27.11.2019. Regula (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē) pieprasa ieguldījumu fondu pārvaldniekiem klasificēt katru savu pārvaldīto ieguldījumu fondu kā SFDR 6., 8. vai 9. panta produktu un atklāt noteiktu informāciju saskaņā ar šo norādi ar mērķi ieguldītājiem nodrošina lielāku pārredzamību pirms ieguldījuma veikšanas. 

 • SFDR 6. panta ieguldījumu fonds – ieguldījumu fonds bez ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa un bez saistībām attiecībā uz ieguldījumiem aktīvos ar vides un/vai sociālo labumu, t.i. ieguldījumu fonds, kurš nav klasificējams kā SFDR 8. vai 9. panta ieguldījumu fonds.
 • SFDR 8. panta ieguldījumu fonds – ieguldījuma fonds, kurš veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un/vai sociālajos raksturlielumos.  Šāda veicināšana var ietvert noteiktu videi un sociāli kaitīgu izvērtēšanu vai attiecīga reitinga apsvēršanu, pieņemot ieguldījumu lēmumus. 
 • SFDR 9. panta ieguldījumu fonds – ieguldījumu fonds, kura mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi, kas veicina vides un/vai sociālo mērķu sasniegšanu.

Atbilstoši finanšu instrumenta veidam, Ilgtspējas riska noteikšanai tiek izmantota atbilstība SFDR  6., 8. vai 9.panta prasībām, vai tiek izmantoti kvantitatīvi ESG faktori (Sustainalytics ESG Risk Score)

Sabiedrība uzskata, ka Ieguldījumi Ilgtspēju veicinošos finanšu instrumentos atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Ieguldījumi akcijās un parādu vērtspapīros, kuriem ESG reitings atbilst zemam, vidēji zemam vai vidējam ESG riska līmenim;
 • Ieguldījumi fondu daļās, kas atbilst SFDR 8. un 9. panta prasībām.

Ilgtspējas risku integrācija CBL Global EM Bond Fund (SFDR 8. panta ieguldījumu fonds)

Fonda ieguldījumu process ir balstīts emitentu fundamentālās kredītspējas analīzē. Pēc nozaru un emitentu izslēgšanas, papildus tradicionālajai finanšu analīzei Sabiedrība sistemātiski integrē arī ESG faktorus kopējā izvērtējumā, kura rezultāts ir konkrētam emitentam piešķirts iekšējais reitings. Sabiedrība izmanto ārēju piegādātāju datus par ESG faktoriem (piem., Sustainalytics) un ar Sabiedrības izstrādātā modeļa palīdzību pārvērš šos datus emitenta iekšējā reitingā. Tas ir pamats, lai pieņemtu gala ieguldīšanas lēmumu. Procesa pilnvērtīga īstenošana ir iespējama vien tad, ja par emitentu ir pieejams noteikts ESG datu apjoms. Sekojot līdzi attīstības procesiem, var konstatēt, ka datu apjoms nemitīgi palielinās un datu kvalitāte uzlabojas. Papildus informācija par ieguldījumu procesu ir pievienota zemāk.

1. Izslēgšana un iesaistīšanās

Nozaru vai obligāciju emitentu izslēgšana, ja emitents klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, uzņēmējdarbība ir saistīta ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu, utt.
Papildus izslēgšana, ja emitents ir vienā no zemāk minētiem sarakstiem:

 • sabiedrības, kurām nav politikas nelaimes gadījumu darbā novēršanai
 • nepietiekama trauksmes cēlēju aizsardzība
 • cilvēktiesību politikas trūkums
 • pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas trūkums

N.B.! Izslēgšanas gadījumā Sabiedrība veic iesaistīšanās pasākumus, lai veicinātu trūkumu novēršanu.

2. Reitinga piešķiršana un vērtēšana

 • katram emitentam tiek piešķirts  kredītreitings, balstoties uz biznesa analīzi un finanšu datiem
 • kredītreitings tiek koriģēts , pamatojoties uz ESG faktoriem

Pamatojoties uz Sabiedrības piešķirto iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu katrai konkrētai obligācijai. Kopumā zemāki ESG riski veicina augstāku iekšējo reitingu un attiecīgi zemāku, mūsuprāt, godīgo riska prēmiju un otrādi.

3. Portfeļa izveide

Salīdzināmām ieguldījumu alternatīvām mēs izmantojam “best in class” pieeju un izvēlamies to obligāciju emisiju, kuras emitents uzrāda labākus rezultātus vai dinamiku sekojošos rādītājos:

 • neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņa īpatsvars ieguldījumu saņēmējsabiedrībā salīdzinājumā ar atjaunojamajiem energoresursiem
 • ieguldījumu saņēmējsabiedrības siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju intensitāte
 • cilvēktiesību ievērošanas vidējais rādītājs
 • vidējais korupcijas rādītājs

Ilgtspējas risku integrācija CBL Global Emerging Markets Bond Fund – filozofija un metodoloģija

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Eastern European Bond Fund (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Mēs izmantojam iepriekš minēto veidu kombināciju, t.i., IV veida pieeju, kas ir vislabāk piemērojama mūsu ieguldījumiem parāda vērtspapīros. Kopumā mūsu ieguldījumu process ir balstīts uz emitentu fundamentālo kredītspējas analīzi. Papildus tradicionālajai finanšu analīzei mēs sistemātiski integrējam ESG faktorus kopējā analīzē, lai piešķirtu iekšējo reitingu konkrētam emitentam. Papildus informācija ir pievienota zemāk.

 • Vairāku obligāciju emisiju vai nozaru izslēgšana, jo emitents klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, uzņēmējdarbība ir saistīta ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu, utt.
 • Sākotnēji katrs emitents saņem savu kredītreitingu, pilnībā balstoties uz finanšu datiem, savukārt pēdējā posmā mēs koriģējam kredītreitingu, pamatojoties uz tā ESG faktoriem. Mēs izmantojam ārēju piegādātāju datus par ESG faktoriem (piem., Sustainalytics) un ar mūsu izstrādātā modeļa palīdzību pārvēršam šos datus emitenta beigu iekšējā reitingā.
 • Pamatojoties uz mūsu beigu iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu katrai konkrētai obligācijai. Kopumā zemāki ESG riski veicina augstāku iekšējo reitingu un attiecīgi zemāku, mūsuprāt, godīgo riska prēmiju un otrādi.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL European Leaders Equity Fund un CBL US Leaders Equity Fund (SFDR 6. panta ieguldījumu fondi)

CBL European Leaders un CBL US Leaders Equity fondu ieguldījumu procesā mēs izmantojam I veida negatīvās atlases pieeju. Kopumā mūsu ieguldījumu process ir balstīts uz fundamentālo un tehnisko analīzi. Papildus tradicionālajai analīzei, mēs sistemātiski integrējam ESG faktorus kopējā analīzē, lai piešķirtu iekšējo reitingu konkrētam emitentam. Papildus informācija ir pievienota zemāk.

 • Sākotnēji katrs emitents saņem savu apkopoto reitingu, pilnībā balstoties uz tā fundamentālajām un tehniskajām īpašībām, bet pēdējā posmā mēs koriģējam reitingu, pamatojoties uz tā ESG faktoriem, tostarp negatīviem precedentiem. Mēs izmantojam datus ESG faktoriem no ārēja datu nodrošinātāja un ar mūsu iekšējā modeļa palīdzību pārvēršam tos emitenta beigu iekšējā reitingā.
 • Pamatojoties uz mūsu beigu iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu konkrētai akcijai. Kopumā augstāki ESG riski veicina zemāku beigu iekšējo reitingu, bet neizslēdz akcijas no tālāka ieguldījumu procesa.

Ilgtspējas risku integrēšana ieguldījumu portfeļos

Pārvaldnieks tic, ka atsevišķi ESG faktori spēj ietekmēt portfelī iekļaujamo instrumentu atdevi un riska profilu. ESG kritēriju integrēšanai portfeļa pārvaldības procesā nepieciešama klienta pirmslīguma piekrišana, kuras pamatā ir laba izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Novērtējot klienta investīciju mērķus un riska toleranci, pārvaldnieks ņem vērā arī klienta ilgtspējīgu investīciju mērķus un izpratni par saistītajiem riskiem. Atbilstoši klienta norādītajiem mērķiem pārvaldnieks pieņem ieguldījumu lēmumus izvērtējot ekonomiskos, finanšu un citus rādītājus, kas var ietvert ESG apsvērumus. Ņemot vērā klienta ilgtspējīgu investīciju mērķus pārvaldnieks vērtspapīru atlases procesā, izmantojot publiski pieejamo informāciju kā arī ārējo datu nodrošinātāju sniegtos datus, novērtē emitenta ESG faktorus un identificē emitentam būtiskos ESG riskus. Izvēloties trešo pušu pārvaldītus ieguldījumu fondus iekļaušanai klienta investīciju portfelī, pārvaldnieks izvērtē, vai fonda pārvaldīšanas procesā tiek ņemti vērā būtiskie ESG riski un kā šie riski tiek mazināti.

Ilgtspējas risku integrēšana Finoterapijā, Ieguldījumu stratēģijas anketā, CBL Opportunities Funds (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds) un 3. līmeņa pensiju produktos

Uzņēmums ir izvēlējies neiekļaut ESG kritērijus Finoterapijas, CBL Opportunities Funds un pensiju 3. līmeņa produktu piemērotības novērtējumā.

Uzņēmums atzīst ilgtspējīgu ieguldījumu nozīmi mūsu planētas ilgtspējas problēmu risināšanā. Tomēr ilgtspējīgu finanšu ieviešanu apgrūtina skaidri definētu kritēriju trūkums, lai noteiktu, cik lielā mērā ieguldījums veicina vides vai sociālās īpašības, kā arī šobrīd zemais ESG datu pieejamības līmenis. Uzņēmums aktīvi izstrādā ilgtspējas risku integrēšanas politiku ieguldījumu lēmumos nākotnē, taču atzīst, ka veiksmīga integrācija ir atkarīga no gaidāmajām regulatīvajām iniciatīvām un konsekventa standartu kopuma izstrādes ieguldījumu ilgtspējas salīdzināšanai.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondos (SFDR 6. panta ieguldījumu fonds)

Mēs neintegrējam ilgtspējas riskus CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondu pārvaldības procesā nelielā ieguldījumu kopuma un produktu nišas dēļ.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem tiek ņemta vērā, pārvaldot SFDR 8. panta ieguldījumu fondu

CBL Asset Management rūpīgi uzrauga notiekošās izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, ļaujot sistemātiski novērtēt būtisku nelabvēlīgo ietekmi, kāda ieguldījumu lēmumiem ir attiecībā uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darba ņēmēju jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošana aspektiem.

Sabiedrība pieņēma lēmumu, transformējot kādu par SFDR 8. panta ieguldījumu fondu,, ņemt vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un atbilstoši augstāk minētās regulas prasībām sagatavot ikgadējo ziņojumu par ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Ziņojuma sagatavošanas procesā tiek izmantoti Sustainalytics dati.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā, pārvaldot SFDR 6. panta ieguldījumu fondus

Kā minēts augstāk, Sabiedrība rūpīgi uzrauga notiekošās izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, ļaujot sistemātiski novērtēt būtisku nelabvēlīgo ietekmi, kāda ieguldījumu lēmumiem ir attiecībā uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darba ņēmēju jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošana aspektiem. Diemžēl investīciju segmentā, kurā uzņēmums galvenokārt darbojas, joprojām trūkst kvalitatīvu, sistemātisku datu par šiem jautājumiem. Tas neļauj pilnībā iekļaut būtisku nelabvēlīgo ietekmi mūsu ieguldījumu lēmumos un finanšu konsultācijās.

Šī iemesla dēļ CBL Asset Management nav visaptveroši apsvērusi ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, kas skar klimatu un citus ar vidi saistītus jautājumus, kā arī sociālo un darba ņēmēju jautājumu jomā, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas novēršanu un kukuļošanas apkarošanas jomās.

Turklāt CBL Asset Management neņem vērā būtisku negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem finanšu konsultāciju pakalpojumā.

Tomēr mēs esam pilnībā atvērti ilgtspējas attīstībai un pielāgosim savu nostāju būtiskas negatīvas ietekmes novērtējumam mūsu ieguldījumu procesā, tiklīdz jēgpilna ieviešana būs praktiska.

Grupas atalgojuma politika

Mūsu atalgojuma politika iekļauj ilgtspējas riska apsvērumus, kā arī Citadele grupas ētikas kodeksa ievērošanu un ieinteresēto personu interešu saskaņošanu darbinieku rīcībā.

Grupa ir apņēmusies īstenot godīgu un saprātīgu atalgojuma praksi un politiku, lai veicinātu biznesa ilgtspēju un attīstību ilgtermiņā un sasniegtu gan Grupas, gan darbinieku intereses. Atalgojuma politikā ir iekļautas prasības ievērot Citadele Grupas ētikas kodeksu, kā arī normas darbinieku rīcības saskaņošanai ar plašāka Grupas darbībā ieinteresēto pušu loka interesēm. Pārvaldībā esošo aktīvu vērtības pieaugums nav vienīgā vai galvenā Atalgojuma politikas sastāvdaļa, tāpēc risks, ka individuālā motivācija, pieņemot ieguldījumu lēmumus, varētu nesakrist ar ilgtspējas risku aspektiem, ir ierobežots. Turklāt, lai papildus ierobežotu pārmērīgu riska uzņemšanos un mazinātu fokusu uz īstermiņa mērķu sasniegšanu, amatu grupām, kas ietekmē biznesa un portfeļu riska profilu, daļa no mainīgā atalgojuma izmaksas tiek atlikta uz laiku no viena līdz trim gadiem. Grupa cieši seko līdzi attīstībai un regulāri ievieš Atalgojuma politikā labāko praksi un inovācijas ilgtspējas finansēs un vides, sociālajos un uzraudzības (EGS) aspektos.
 

Citadele Grupas Atalgojuma pārskats
CBL fondu ilgtspēja
Ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu 2022

 

Informācija atjaunota 2023. gada 28.jūlijā