Ilgtspēja

Informācijas atklāšanas vispārīgie jautājumi

CBL Asset Management (Sabiedrība) ir Citadele grupas daļa. Citadele grupa uzskata, ka ilgtspēja nozīmē attīstīt uzņēmējdarbību ar ilgtermiņa perspektīvu saskaņā ar sociālajiem, vides un ekonomiskajiem mērķiem, kas atspoguļoti pieņemtajos lēmumos, piedāvātajos produktos un sniegtajos pakalpojumos. Sabiedrība atbalsta šādu pieeju un darbojas šīs uzņēmējdarbības koncepcijas ietvaros, lai sasniegtu Citadele grupas mērķus ilgtspējīgas attīstības jomā. 

Sabiedrība sniedz attiecīgo informāciju par produktu, bet visu attiecīgo informāciju par uzņēmumu līmenī sniedz Citadele grupa, un tā ir atklāta [šeit]

Citadele grupa pastāvīgi seko līdzi izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un likumdošanā, lai sniegtu aktuālu informāciju.

Citadele grupas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Citadele grupa ir apņēmusies saskaņot savu darbību un portfeli ar Parīzes nolīguma mērķiem un termiņiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Citadele grupa ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam pāriet uz klimatneitralitāti, sasniedzot neto nulles emisijas, tostarp finansētās emisijas.

Lai sasniegtu mērķi līdz 2050. gadam sasniegt neto nulles emisiju, Citadele grupa koncentrēsies uz:

 • finansēto emisiju samazināšana, 
 • panākt oglekļa emisiju neitralitāti sava biroja darbībā, un 
 • turpināt finansēt pāreju, nodrošinot videi draudzīgu finansējumu un ieguldījumu iespējas.

Citadele grupa ir izvirzījusi mērķi panākt oglekļa emisiju neitralitāti savā darbībā. Citadele grupa apzinās, ka steidzami jārīkojas sakarā ar klimata pārmaiņām, un ir apņēmusies rādīt piemēru.

Klimata stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā gan riskus, gan iespējas, ko rada klimata pārmaiņas un pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Tās pamatā ir veids, kādā Citadele grupa novērtē un pārvalda ar klimatu saistīto risku. Citadele grupa apzinās, kā mūsu uzņēmējdarbības lēmumi var ietekmēt vidi un sabiedrību gan tieši ar mūsu darbību, gan netieši ar mūsu finansētajiem projektiem. Mūsu mērķis ir mazināt negatīvo un maksimāli palielināt pozitīvo nefinanšu ietekmi uz vidi un sabiedrību, vienlaikus pārvaldot Citadele grupas vides riskus un iespējas.

Citadele grupas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir strukturēta, pamatojoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Citadele grupa ir noteikusi prioritātes – piecus ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības stratēģiju un darbu ilgtspējas jomā un kas attiecas uz jomām, kurās Citadele grupai ir vislielākās iespējas mainīt situāciju. 

Pieci prioritārie mērķi ir šādi:

 • Laba veselība un labklājība (3. IAM), 
 • Pieejama un atjaunojama enerģija (7. IAM), 
 • Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (8. IAM), 
 • Ražošana, inovācijas un infrastruktūra (9. IAM), 
 • Rīcība klimata jomā (13. IAM). 

Plašāka informācija par Citadele grupas ilgtspējas stratēģiju un tās attiecīgajiem aspektiem ir atklāta Ilgtspējas pārskatā par 2023.g. un ESG politikā, 2024.gads (ENG). Sabiedrība atbalsta Citadele grupas ilgtspējas stratēģiju, sniedzot ieguldījumu tās īstenošanā.

CBL Asset Management Ilgtspējas stratēģija

2023. gada jūnijā Sabiedrība ir identificējusi un noteikusi trīs prioritārus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas veido mūsu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatu un kas jāīsteno aktīvu pārvaldības procesos. Ir vērts apsvērt, ka katram ieguldījumu produktu pārvaldniekam būtu iespēja noteikt papildu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus par prioritātēm, lai panāktu labākus rezultātus, veicot aktīvu pārvaldību.

7. ilgtspējīgas attīstības mērķis: Pieejama un atjaunojama enerģija. Sabiedrība uzskata, ka piekļuve pieejamai, drošai un ilgtspējīgai enerģijai ir būtiska Sabiedrības labklājībai un pārejai uz zaļo ekonomiku. Sabiedrība atbalsta šo pāreju, veicot ieguldījumus atjaunojamajos energoresursos, uzņēmumos, kuri izmanto tīras enerģijas tehnoloģijas un infrastruktūru, u.c. Process un attiecīgie parametri ir atkarīgi no ieguldījumu stratēģijas un var atšķirties atkarībā no produkta. Papildu informāciju, ja tāda ir paredzēta, var atrast ieguldījumu produkta tīmekļa vietnē.
 
8. ilgtspējīgas attīstības mērķis: cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme. Šī mērķa sasniegšana ir ļoti atkarīga no sociālajiem un personāla jautājumiem. Sabiedrība atbalsta finansējamo uzņēmumu un Sabiedrības centienus nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un ekonomisko izaugsmi. Process un attiecīgie parametri ir atkarīgi no ieguldījumu stratēģijas un var atšķirties atkarībā no produkta. Papildu informāciju, ja tāda ir paredzēta, var atrast ieguldījumu produkta tīmekļa vietnē.
 
13. ilgtspējīgas attīstības mērķis: rīcība klimata jomā. Klimata pārmaiņas ir viena no vissarežģītākajām risināmajām problēmām. Sabiedrība sniedz savu ieguldījumu šajā procesā, aktīvu piešķiršanas procesā apsverot finansējamā uzņēmuma centienus cīnīties pret klimata pārmaiņām, samazinot fosilā kurināmā izmantošanu utt. Process un attiecīgie parametri ir atkarīgi no ieguldījumu stratēģijas un var atšķirties atkarībā no produkta. Papildu informāciju, ja tāda ir paredzēta, var atrast ieguldījumu produkta tīmekļa vietnē.

 

CBL Asset Management ir parakstījusi ANO atbalstītu deklarāciju par Atbildīgu investīciju principu ievērošanu (PRI) 

Apliecinot apņemšanos veikt atbildīgus ieguldījumus, Sabiedrība 2019. gada jūnijā parakstīja Apvienoto Nāciju atbalstītas organizācijas Atbildīgu investīciju principu deklarāciju. Tādējādi Sabiedrība apņemas ievērot sešus principus:

 • iekļaut ESG faktorus investīciju analīzē un ņemt tos vērā lēmumu pieņemšanā;
 • būt aktīviem īpašniekiem un iekļaut ESG jautājumus aktīvu pārvaldības politikās un praksē;
 • aicināt uzņēmumus, kuros tiek ieguldīti līdzekļi, nodrošināt atbilstošu ziņošanu par ESG faktoriem;
 • veicināt un atbalstīt PRI principu pieņemšanu un ieviešanu aktīvu pārvaldības industrijā;
 • sadarboties ar PRI principu parakstītājiem un PRI, lai palielinātu principu ieviešanas efektivitāti;
 • ziņot par savām aktivitātēm un progresu saistība ar Atbildīgu investīciju principu ieviešanu.

Sabiedrība sagatavo ikgadējo PRI ziņojumu, lai atklātu savu progresu un plānus turpmākajiem periodiem ilgtspējas jomā. Vadība izvērtē iespēju publicēt PRI ziņojumu savā tīmekļa vietnē, lai palielinātu vispārējo pārredzamības līmeni.

Ilgtspējas jautājumu iekļaušana ieguldījumu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesos ir ietverta ANO Atbildīgu investīciju principu 1. principā. Saskaņā ar ANO PRI, Ilgtspējas faktoru iekļaušana attiecas uz ESG informācijas pārskatīšanu un izmantošanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un paredz četru veidu pieeju:

 • I veids ir atlase un tas ietver trīs dažādas metodes: (a) negatīvā jeb izslēgšanas atlase; (b) pozitīvā jeb labāko atlase; (c) uz vērtībām balstīta atlase.
 • II veids ietver ilgtspējas tematiskos ieguldījumus (tos dēvē arī par vides un sociālo tematu ieguldījumiem), un tā metodika ir saistīta ar ieguldījumu izvēli aktīvos, kas tieši saistīti ar ilgtspējas jautājumiem.
 • III veids ir ESG integrācija un tā attiecas uz vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības faktoru sistemātisku un skaidru iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē.
 • IV veids ir tā dēvētā kombinētā pieeja, kas sastāv no iepriekš minēto metodoloģiju kombinācijas.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Asset Management lēmumu pieņemšanas procesā

Sabiedrība uzskata, ka vides, sociālie un pārvaldības (ESG) faktori laika gaitā var ietekmēt Sabiedrības veikto investīciju vērtību. Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās, un Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG aspektus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Turklāt ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ESG aspektus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgai attīstībai.

Šobrīd nav vienota standarta vai pieejas attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Standarti un pieejas laika gaitā attīstās, tostarp sakarā ar izmaiņām juridiskajās un normatīvajās prasībās. Tā rezultātā mēs paļaujamies uz savu pieredzi ESG kritēriju piemērošanā un integrācijā, stingri ievērojot principus, kas iekļauti mūsu Ilgtspējas un iesaistīšanās politikā, kuru var atrast zemāk, sadaļā "Dokumenti".

Jāņem vērā, ka sakarā ar ESG kritēriju piemērošanu un integrāciju pastāv zaļmazgāšanas risks. Zaļmazgāšana (greenwashing) ir nepatiesa iespaida radīšana vai maldinošas informācijas sniegšana, kas izraisa vai var izraisīt ieguldītājam nepamatotu uzskatu, ka attiecīgie ieguldījuma produkti ir videi draudzīgi vai tiem ir lielāka pozitīvā ietekme uz vidi nekā tas ir patiesībā. Lai izvairītos no zaļmazgāšanas riska, Sabiedrība strikti ievēro juridiskās un normatīvās prasībās attiecībā uz riska pārvaldīšanu, kā arī Sabiedrības riska pārvaldīšanas standartus un politikas.

SFDR (Eiropas Parlamenta un Padomes 27.11.2019. Regula (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē) pieprasa ieguldījumu fondu pārvaldniekiem klasificēt katru savu pārvaldīto ieguldījumu fondu kā SFDR 6., 8. vai 9. panta produktu un atklāt noteiktu informāciju saskaņā ar šo norādi ar mērķi ieguldītājiem nodrošina lielāku pārredzamību pirms ieguldījuma veikšanas. 

 • SFDR 6. panta ieguldījumu fonds – ieguldījumu fonds bez ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa un bez saistībām attiecībā uz ieguldījumiem aktīvos ar vides un/vai sociālo labumu, t.i., ieguldījumu fonds, kurš nav klasificējams kā SFDR 8. vai 9. panta ieguldījumu fonds.
 • SFDR 8. panta ieguldījumu fonds – ieguldījuma fonds, kurš veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un/vai sociālajos raksturlielumos.  Šāda veicināšana var ietvert noteiktu videi un sociāli kaitīgu izvērtēšanu vai attiecīga reitinga apsvēršanu, pieņemot ieguldījumu lēmumus. 
 • SFDR 9. panta ieguldījumu fonds – ieguldījumu fonds, kura mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi, kas veicina vides un/vai sociālo mērķu sasniegšanu.

Lai izpildītu spēkā esošās normatīvās prasības, Sabiedrība ir sagatavojusi aprakstu par ilgtspējas risku integrēšanu lēmumu pieņemšanas procesos, pārvaldot vairākus produktus. Turklāt katra produkta pārvaldnieks ievēro iekšējos dokumentos aprakstīto ilgtspējas risku integrēšanas procesu lēmumu pieņemšanas procesos.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Global EM Bond Fund [SFDR 8. panta ieguldījumu fonds]

Saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem ESG risku būtiskums liecina par to pieaugošo nozīmi. Fonda vadība uzskata, ka ESG riska nozīmīgums attīstības tirgos ir būtiskāks salīdzinājumā ar attīstītajiem tirgiem, un iekšējais vispārējais riska novērtējums apliecināja šo aspektu. Pamatojoties uz risku būtiskuma iekšējo novērtējumu, Sabiedrība uzskata, ka ESG riska būtiskums ir zems, un turpmāka iesaistīšanās nav nepieciešama. Tomēr Sabiedrība uzskata, ka ilgtspējas risku integrācija CBL Global EM Bond Fund pārvaldības procesā ļauj nodrošināt pievienoto vērtību investoriem un veicināt prioritāro ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kas ir mūsu ilgtspējas stratēģijas pamatā un kas būtu jāīsteno aktīvu pārvaldības procesu ietvaros.   

Fonda ieguldījumu process ir balstīts emitentu fundamentālās kredītspējas analīzē. Papildus tradicionālajai finanšu analīzei Sabiedrība sistemātiski integrē arī ESG faktorus kopējā izvērtējumā, kura rezultāts ir iekšējais reitings, kas tiek piešķirts konkrētajam emitentam. Fonda pārvaldnieki un analītiķi ir atbildīgi par emitentu fundamentālās kredītspējas analīzi un sistemātisku ESG faktoru integrēšanu kopējā novērtējumā.  

Sabiedrība izmanto ārēju piegādātāju datus par ESG faktoriem (piem., Sustainalytics) un ar Sabiedrības izstrādātā modeļa palīdzību pārvērš šos datus emitenta iekšējā reitingā. Tas ir pamats, lai pieņemtu gala ieguldīšanas lēmumu. Procesa pilnvērtīga īstenošana ir iespējama vien tad, ja par emitentu ir pieejams noteikts ESG datu apjoms. 

Sekojot līdzi attīstības procesiem, var konstatēt, ka datu apjoms nemitīgi palielinās un datu kvalitāte uzlabojas.

Papildu informācija par ieguldījumu procesu ir pievienota zemāk.

Salīdzināmām ieguldījumu alternatīvām mēs izmantojam “best in class” pieeju un izvēlamies to obligāciju emisiju, kuras emitents uzrāda labākus rezultātus vai dinamiku šādos rādītājos:

1. Izslēgšana un iesaistīšanās
Nozaru vai obligāciju emitentu izslēgšana, ja emitents klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, uzņēmējdarbība ir saistīta ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu, utt.

Emitents tiek izslēgts arī tad, ja tas ir iekļauts kādā no turpmāk minētajiem sarakstiem:

 • sabiedrības, kurām nav politikas nelaimes gadījumu darbā novēršanai
 • nepietiekama trauksmes cēlēju aizsardzība
 • cilvēktiesību politikas trūkums
 • pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politikas trūkums

Mēs sadarbosimies ar uzņēmumiem, ja tiem nav tikai viena no iepriekš minētajām politikām. Mēs izslēgsim minētos uzņēmumus, ja 12 mēnešu laikā kopš iesaistīšanās brīža uzņēmumi neveiks attiecīgus pasākumus.

2. Reitinga piešķiršana un vērtēšana

 • katram emitentam tiek piešķirts kredītreitings, balstoties uz biznesa analīzi un finanšu datiem
 • kredītreitings tiek koriģēts, pamatojoties uz ESG faktoriem

Pamatojoties uz Sabiedrības piešķirto iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu katrai konkrētai obligācijai. Kopumā zemāki ESG riski veicina augstāku iekšējo reitingu un attiecīgi zemāku, mūsuprāt, godīgo riska prēmiju un otrādi.

3. Portfeļa izveide
Salīdzināmām ieguldījumu alternatīvām mēs izmantojam “best in class” pieeju un izvēlamies to obligāciju emisiju, kuras emitents uzrāda labākus rezultātus vai dinamiku sekojošos rādītājos:

 • neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņa īpatsvars ieguldījumu saņēmējsabiedrībā salīdzinājumā ar atjaunojamajiem energoresursiem
 • ieguldījumu saņēmējsabiedrības siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju intensitāte
 • cilvēktiesību ievērošanas vidējais rādītājs
 • vidējais korupcijas rādītājs

Sīkāka informācija par riska integrācijas procesu un tā ietekmi uz iepriekš noteikto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ir atklāta dokumentā “Fonda prospekta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1” šeit.

Ilgtspējīgi ieguldījumi nav Fonda mērķis un tas neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Eastern European Bond Fund [SFDR 6. panta ieguldījumu fonds]

Mēs izmantojam iepriekšminēto metodoloģiju kombināciju, t.i., IV tipa pieeja ir vislabāk piemērojama mūsu fiksēta ienākuma ieguldījumu procesā. Kopumā mūsu ieguldījumu procesa pamatā ir emitentu augšupejoša kredītspējas analīze. Papildus tradicionālajai finanšu analīzei mēs sistemātiski integrējam ESG faktorus kopējā analīzē, lai piešķirtu iekšējo reitingu konkrētam emitentam. Fonda pārvaldnieki un analītiķi ir atbildīgi par emitentu fundamentālās kredītspējas analīzi un sistemātisku ESG faktoru integrēšanu kopējā novērtējumā.   

Papildu informācija ir pievienota zemāk.

 • Vairāku obligāciju emisiju vai nozaru izslēgšana, jo emitējošā organizācija neatbilst ilgtspējas principiem, piemēram, uzņēmējdarbība ir saistīta ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu un izstrādi utt.
 • Katram emitentam sākotnēji kredītreitings tiek piešķirts, pamatojoties tikai uz tā finanšu rādītājiem, bet pēdējā posmā mēs koriģējam kredītreitingu, pamatojoties uz tā ESG faktoriem. Mēs izmantojam ārēju piegādātāju datus par ESG faktoriem (piem., Sustainalytics) un ar mūsu izstrādātā modeļa palīdzību pārvēršam šos datus emitenta beigu iekšējā reitingā.
 • Pamatojoties uz mūsu beigu iekšējo reitingu, kurā, cita starpā, ir iekļauti ESG faktori, mēs piešķiram, mūsuprāt, godīgo novērtējumu katrai konkrētai obligācijai. Kopumā zemāki ESG riski veicina augstāku kopējo iekšējo reitingu un attiecīgi zemāku godīgo riska prēmiju un otrādi.

Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija par CBL Eastern European Bond Fund ir pieejama “Fonda prospekta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1šeit.

Fonds neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL European Leaders Equity Fund [SFDR 8. panta ieguldījumu fonds]

Fonda ieguldījumu process ir balstīts uz uzņēmumu akciju finanšu un tehnisko analīzi. Turklāt Sabiedrība sistemātiski integrē ESG faktorus kopējā analīzē. Sabiedrība izmanto ārēju piegādātāju datus par ESG faktoriem (piem., Sustainalytics) un ar Sabiedrības izstrādāta modeļa palīdzību pārvērš šos datus uzņēmuma iekšējā vērtējumā. Tas ir pamats galīgā investīciju lēmuma pieņemšanai. Papildu informācija par ieguldījumu procesu ir pievienota zemāk.

1. Izslēgšana un iesaistīšanās
Ekonomikas nozaru vai uzņēmumu izslēgšana, ja ir skaidrs, ka tie neievēro ilgtspējīgas attīstības principus. Piemēram, mēs savā portfelī neiekļaujam uzņēmumus, kas saistīti ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu utt. Uzņēmums tiek izslēgts, ja ir informācija, ka uzņēmums ir saistīts ar:

 • nezināmas nozīmes ieroču ražošanu
 • tiesas spriedumiem par korupcijas un kukuļošanas apkarošanas likumu pārkāpumiem
 • diskriminācijas gadījumiem, kuru rezultātā tiek piemērotas sankcijas

Mēs sadarbosimies ar uzņēmumiem, ja tiem nav tikai viena no turpmāk minētajām politikām. Mēs izslēgsim minētos uzņēmumus, ja 12 mēnešu laikā kopš iesaistīšanās brīža uzņēmumi neveiks attiecīgus pasākumus šādās jomās:

 • pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas politika
 • cilvēktiesību politika
 • trauksmes cēlēju aizsardzība

2. Reitinga piešķiršana un vērtēšana
Uzņēmumi tiek vērtēti, pamatojoties uz vairākiem fundamentāliem faktoriem (tostarp, piemēram, uzņēmuma peļņas pieauguma dinamika, rentabilitātes un maksātspējas rādītāji, uzņēmuma akciju tirgus vērtība un peļņas koeficients u.c.) un tehniskiem faktoriem (uzņēmuma akciju cenas dinamikas novērtējums), un kopējais reitings tiek koriģēts, ņemot vērā ESG rādītājus, uzlabojot uzņēmumu, kas ir labākie savā nozarē, iekšējo reitingu šādās kategorijās:

 • 1., 2. un 3. darbības joma Oglekļa emisijas intensitāte
 • Ūdens patēriņa intensitāte

3. Portfeļa izveide
Portfelī tiks iekļauti 40-50 labākie uzņēmumi, kas iegūs visaugstāko novērtējumu pēc fundamentālajiem, tehniskajiem un ESG faktoriem.

Sīkāka informācija par riska integrācijas procesu un tā ietekmi uz iepriekš noteikto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ir atklāta dokumentā “Fonda prospekta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1šeit.

Ilgtspējīgi ieguldījumi nav Fonda mērķis un tas neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL US Leaders Equity Fund [SFDR 6. panta ieguldījumu fonds]

Fonda ieguldījumu process ir balstīts uz uzņēmumu akciju finanšu un tehnisko analīzi. Turklāt Sabiedrība kopējā analīzē integrē ESG faktorus. Sabiedrība piemēro izslēgšanas pieeju.

Ekonomikas nozaru vai uzņēmumu izslēgšana, ja tie klaji neievēro ilgtspējas principus. Piemēram, mēs savā portfelī neiekļaujam uzņēmumus, kas saistīti ar pornogrāfiju, nehumānu ieroču ražošanu utt.

Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija par CBL US Leaders Equity Fund ir pieejama “Fonda prospekta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1šeit.

Fonds neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana ieguldījumu portfeļos

Pārvaldnieks uzskata, ka atsevišķi ESG faktori spēj ietekmēt portfelī iekļaujamo instrumentu atdevi un riska profilu. ESG kritēriju integrēšanai portfeļa pārvaldības procesā nepieciešama klienta pirmslīguma piekrišana, kuras pamatā ir laba izpratne par riskiem, kas saistīti ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Novērtējot klienta investīciju mērķus un riska toleranci, pārvaldnieks novērtē arī klienta vēlmes attiecībā uz ilgtspēju un izpratni par saistītajiem riskiem. Pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, pārvaldnieks pieņem ieguldījumu lēmumus, izvērtējot ekonomiskos, finanšu un citus rādītājus, kas var ietvert ESG apsvērumus. Atbilstoši klienta ilgtspējas prioritātēm pārvaldnieks vērtspapīru atlases procesa ietvaros, izmantojot publisko informāciju, kā arī ārējo datu piegādātāju sniegtos datus, novērtē emitenta ESG faktorus un identificē ar emitentu saistītos ESG riskus. Izvēloties trešo personu pārvaldītus ieguldījumu fondus iekļaušanai klienta investīciju portfelī, pārvaldnieks izvērtē, vai fonda pārvaldīšanas procesā tiek ņemti vērā būtiskie ESG riski un kā šie riski tiek mazināti.
Izvēloties trešo pušu pārvaldītus ieguldījumu fondus iekļaušanai klienta investīciju portfelī, pārvaldnieks izvērtē, vai fonda pārvaldīšanas procesā tiek ņemti vērā būtiskie ESG riski un kā šie riski tiek mazināti.

Ja klients ir skaidri paudis savas vēlmes attiecībā uz ilgtspēju un izpratni par saistītajiem riskiem, tiek ņemts vērā šādi faktori: atbilstoši finanšu instrumenta veidam, lai noteiktu ilgtspējas risku, tiek izmantota atbilstība SFDR 6., 8. vai 9. panta prasībām, vai arī tiek izmantoti kvantitatīvi ESG faktori (Sustainalytics ESG Risk Score).

Sabiedrība uzskata, ka ieguldījumi finanšu instrumentos, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, atbilst šādiem kritērijiem:

 • Ieguldījumi akcijās un parāda vērtspapīros, kuru ESG novērtējums atbilst nenozīmīgam, zemam vai vidējam ESG riska līmenim. Sīkāka informācija par ESG riska integrācijas procesu, investējot akcijās un parāda vērtspapīros, ir pieejama Sabiedrības iekšējā dokumentācijā. 
 • Investīcijas fondu vienībās, kas atbilst SFDR 8. un 9. panta prasībām.

Klienta individuālā investīciju portfeļa pārvaldnieks ir atbildīgs par klienta ESG vēlmju īstenošanu un regulāru ziņojuma sniegšanu klientam par investīciju portfeļa stāvokli (ieskaitot informāciju par ESG). 

Sīkāka informācija par riska integrācijas procesu un tā ietekmi uz iepriekš noteikto ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ir atklāta dokumentā “Noteikumu pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1šeit.

Ilgtspējas risku integrēšana Fondu fondā [SFDR 6. panta ieguldījums]

Pārvaldot šo fondu, ESG risku integrēšana ir vispārējās analīzes un lēmumu pieņemšanas procesa daļa. Fondu fonda ieguldījumus Sabiedrība uzskata par ilgtspējīgiem, ja tie atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • Fonda pārvaldes sabiedrība ir parakstījusi ANO Atbildīgu ieguldījumu principus (PRI), tādējādi apliecinot apņemšanos veikt atbildīgus ieguldījumus.
 • Fonds ir klasificēts kā SFDR 8. vai 9. panta ieguldījumu fonds.

Ja fonds neatbilst abiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tiek veikti iesaistīšanās pasākumi.

Pirmslīguma informācijas atklāšana par investīcijām Fondu fondā ir pieejama “Fonda prospekta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1šeit.

Iepriekš minētais produkts neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondos [SFDR 6. panta ieguldījumu fonds]

Mēs neintegrējam ilgtspējas riskus CBL Alternatīvo Ieguldījumu Fondu pārvaldības procesā nelielā ieguldījumu kopuma un produktu nišas dēļ.

Pamatojoties uz risku būtiskuma iekšējo novērtējumu, Sabiedrība uzskata, ka ESG riska būtiskums šajā produktā ir zemāks par vidējo, un citi saistīti riski varētu vairāk ietekmēt šī finanšu produkta ienesīgumu.

Trūkst kvalitatīvu, sistemātisku datu par šiem jautājumiem investīciju jomā, kā arī ir ierobežoti cilvēkresursi, lai pilnvērtīgi izvērtētu ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Iepriekš minētie iemesli neļauj iekļaut būtisku nelabvēlīgo ietekmi pārvaldības procesā.

Iepriekš minētais produkts neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ilgtspējas risku integrēšana pensiju produktos [SFDR 6. panta ieguldījums]

Sabiedrība, pārvaldot valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānus (2. līmenis) un 3. līmeņa pensiju plānus, ņem vērā ESG riskus pārvaldības procesā, un ESG faktoru integrēšana lēmumu pieņemšanas procesā ietver:

 • attiecībā uz pensiju plāniem, kuru aktīvi ir ieguldīti fondu vienībās, process ir tāds pats, kā minēts iepriekš sadaļā: "Ilgtspējas risku integrēšana Fondu fondā";
 • attiecībā uz pensiju plāniem, kuru aktīvi ir ieguldīti obligācijās, process ir tāds, kā minēts iepriekš sadaļā: "Ilgtspējas risku integrēšana CBL Eastern European Bond Fund";
 • attiecībā uz pensiju plāniem, kuru aktīvi ir ieguldīti akcijās, process ir tāds, kā minēts iepriekš sadaļā: "Ilgtspējas risku integrēšana CBL US Leaders Equity Fund".

Sabiedrība, pārvaldot "CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns", papildus iepriekš minētajām pieejām nodrošina, ka ieguldījumu atlases un pārvaldības procesā tiek ņemti vērā papildu ESG faktori. Šie faktori ir šādi:

 • vismaz 70% Plāna ieguldījumu finanšu instrumentos tiek novērtēti, ņemot vērā ESG kvantitatīvos faktorus (Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score (MHPSS), reitingu aģentūru veikto ESG faktoru novērtējumu u. c.) un/vai atbilstību Regulas (ES) 2018/2088 8. vai 9. panta prasībām attiecībā uz ieguldījumu produktiem;
 • ja atbilstību iepriekš minētajām prasībām nav iespējams nodrošināt ilgāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas, finanšu instrumenti tiek pārdoti.

Informācijas par ieguldījumiem pensiju plānos atklāšana pirms līguma noslēgšanas ir pieejama "Pamatinformācijas dokumenta pielikums Ilgtspēja 01 2023 v1".

Iepriekš minētie produkti neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem tiek ņemta vērā, pārvaldot SFDR 8. panta ieguldījumu fondu

CBL Asset Management rūpīgi seko līdzi notiekošajām izmaiņām tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, kas ļauj sistemātiski novērtēt ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darbaspēka jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas un kukuļošanas apkarošanu.

Sabiedrība nolēma ņemt vērā ieguldījumu lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un sagatavot gada pārskatu par ieguldījumu lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, pārveidojot fondu par SFDR 8. panta ieguldījumu fondu atbilstoši iepriekš minētās regulas prasībām. Ziņojuma sagatavošanas procesā tiek izmantoti Sustainalytics dati.

Metodoloģija, kas ļauj ņemt vērā ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, ir neatņemama ESG risku integrācijas procesa sastāvdaļa. Fonda pārvaldnieki atklāj visu attiecīgo informāciju turpmāk minētajos dokumentos:

Ilgtspējas risku integrēšana CBL Global EM Bond Fund (2023. gada janvāris; versija 1.0)
Ziņojums par būtisku nelabvēlīgo ietekmi par 2023. gada pārskata periodu (2023. gada janvāris. 1.0 versija)
Ilgtspējas risku integrēšana CBL European Leaders Equity Fund (2023. gada decembris; versija 1.0; LV)
Ziņojums par būtisku nelabvēlīgo ietekmi par 2023. gada pārskata periodu (2023. gada decembris. Versija 1.0)

Metodoloģijā, kas ļauj apsvērt ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, paredz sadarbību ar uzņēmumiem, kas emitē finanšu instrumentus. Iesaistīšanās process tiek nodrošināts saskaņā ar prasībām, kas minētas Ilgtspējas un iesaistīšanās politikā. Turklāt Sabiedrība katru gadu atklāj informāciju par tās sasniegumiem Ziņojumā par iesaistīšanās politikas īstenošanu, kuru var atrast zemāk, sadaļā "Dokumenti".

Korporatīvās atbildības principi ir integrēti Citadele grupas kultūrā un ikdienas uzņēmējdarbībā, un tie ir publicēti [šeit]. Sabiedrība atbalsta šos principus un integrē tos visos aktīvu pārvaldības procesos. 

Uzņēmums atbalsta Parīzes nolīgumu – ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, jo atzīst, ka ir ļoti svarīgi paātrināt pāreju uz globālo nulles emisiju līmeni. Kā aktīvu pārvaldītājs mēs apsveram iespēju sniegt savu ieguldījumu, lai palīdzētu sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, taču pašlaik Sabiedrībai nav neto nulles ieguldījumu produktu.

Sabiedrība atbalsta Parīzes nolīgumu – ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, apzinoties kritisku nepieciešamību ātrākai pārejai uz globālo klimatneitralitāti (global net zero emissions). Kā aktīvu pārvaldnieks mēs plānojam sniegt savu artavu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā, taču pašlaik Sabiedrībai nav neto nulles emisijas ieguldījumu produktu.

Sabiedrība atbalsta Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Mēs izvērtējam iespējas lēmumu pieņemšanas procesos iekļaut prognozēto informāciju par klimata risku un iespēju būtisko finansiālo ietekmi. Tiklīdz Sabiedrībai būs pieejami visi attiecīgie dati mūsu investīciju segmentā, mēs novērtēsim, vai ir lietderīgi ieviest Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas principus.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā, pārvaldot SFDR 6. panta ieguldījumu fondus

Kā minēts iepriekš, Sabiedrība rūpīgi uzrauga notiekošās izmaiņas tirgus praksē, regulējumā un datu pieejamībā, ļaujot sistemātiski novērtēt būtisku nelabvēlīgo ietekmi, kāda ieguldījumu lēmumiem ir attiecībā uz klimatu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem, kā arī sociālajiem un darbaspēka jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas aspektiem.

Diemžēl investīciju segmentā, kurā uzņēmums galvenokārt darbojas, joprojām trūkst kvalitatīvu, sistemātisku datu par šiem jautājumiem, kā arī ir ierobežoti cilvēkresursi, lai pilnvērtīgi izvērtētu ieguldījumu lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Iepriekš minētie iemesli neļauj pilnībā iekļaut būtisku nelabvēlīgo ietekmi mūsu ieguldījumu lēmumos un finanšu konsultācijās.

Šī iemesla dēļ CBL Asset Management nav visaptveroši apsvērusi ieguldījumu lēmumu būtisku nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, kas skar klimatu un citus ar vidi saistītus jautājumus, kā arī sociālo un darbaspēka jautājumu jomā, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas novēršanu un kukuļošanas apkarošanas jomās.

Turklāt CBL Asset Management neņem vērā būtisku negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem finanšu konsultāciju pakalpojumā.

Tomēr mēs esam pilnībā atvērti ilgtspējas attīstībai un pielāgosim savu nostāju būtiskas negatīvas ietekmes novērtējumam mūsu ieguldījumu procesā, tiklīdz jēgpilna ieviešana būs praktiska.

Dokumenti

Ilgtspējas un iesaistīšanās politika (2024. gada februāris. 5.0 versija) 
Ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu (2022. gada 1.0. versija)
Atalgojuma politikas apraksts
CBL fondu ilgtspēja

 

Informācija atjaunota 2024. gada 29. janvārī