CBL dzīves cikla plāns Millennials

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam. Plāna dzīves cikla ieguldījumu stratēģijas mērķa ieguldītāji ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki, kas dzimuši laika periodā starp 1980. gadu un 1990. gadu, kā arī citi ieguldītāji, kuri par sev piemērotāko uzskata dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju
  • Kopumā Plāns ievēros sabalansētu ieguldījumu politiku, galvenokārt veicot ieguldījumus valsts, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kredītiestāžu termiņnoguldījumos, kapitāla vērtspapīros, kā arī ieguldījumu fondu, kas veic ieguldījumus minētajos finanšu aktīvos, apliecībās, t.sk. ETF

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 16.05.2024
Valūta EUR
Vērtība 1,1673703
Vērtības izmaiņas 0,65%
Fonda aktīvi 40 934 323 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
5,19% 2,52% 2,51% 10,60% 12,25% 5,66% -0,60% 3,00% 2,62%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 24/04/2018
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Latvijas Banka
  • Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 10% un 15%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim