CBL Universālais ieguldījumu plāns

  • Plāna mērķis ir panākt plāna dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un kredītiestāžu termiņnoguldījumos
  • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa reģioniem

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta EUR
Vērtība 2,4883739
Vērtības izmaiņas 0,14%
Fonda aktīvi 220 767 173 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
1,40% 0,55% 1,15% 1,97% 6,40% 3,26% -2,97% -0,57% 2,64%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 07/01/2003
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Latvijas Banka
  • Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,37% gadā
  • Maksimālā likme: 0,85% gadā

2021. gada 6. oktobrī tika veikta ieguldījumu plānu “Daugava” un “Venta” pievienošana “CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu plānam “CBL Universālais ieguldījumu plāns”. Pēc pievienošanas ieguldījumu plāni “Daugava” un “Venta” ir beiguši savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 3. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 2% un 5%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim