CBL Indeksu plāns

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF.
  • Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 29.09.2023
Valūta EUR
Vērtība 1,0173776
Vērtības izmaiņas 0,62%
Fonda aktīvi 18 897 718 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
14,11% -1,35% 0,22% 8,68% 13,12% - - - 1,07%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 15/02/2022
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Latvijas Banka
  • Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 6. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā atsauces ieguldījumu portfeļa vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 15% un 25%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim