Citadele grupas atalgojuma politika

„CBL Asset Management” IPAS un AS “Citadele banka” ietilpst Citadele Grupā, kur AS “Citadele banka” ir Grupas mātes sabiedrība. CBL Asset Management ievēro Grupā apstiprināto atalgojuma politiku. Citadele grupa ir apņēmusies īstenot godīgu un saprātīgu atalgojuma praksi un politiku, lai veicinātu biznesa ilgtspēju un attīstību ilgtermiņā un sasniegtu gan Citadele grupas, gan darbinieku intereses. Atalgojuma politikā cita starpā ir iekļautas prasības ievērot Citadele Grupas ētikas kodeksu, kā arī normas darbinieku rīcības saskaņošanai ar plašāka Citadele grupas darbībā ieinteresēto pušu loka interesēm.

Pārvaldībā esošo aktīvu vērtības pieaugums nav vienīgā vai galvenā Atalgojuma politikas sastāvdaļa, tāpēc risks, ka individuālā motivācija, pieņemot ieguldījumu lēmumus, varētu nesakrist ar ilgtspējas risku aspektiem, ir ierobežots.

Grupas atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrēšanu un informācija kā tiek ņemti vērā ilgtspējas riski ir atklāta šeit.

Citadeles atalgojuma politikas neatņemama sastāvdaļa ir ilgtspēja, atspoguļojot mūsu apņemšanos ievērot pareizu riska pārvaldību un ētisku biznesa praksi.

Grupa ir izstrādājusi Informāciju par to, kā atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrāciju, kas atklāj informāciju par:

  • ilgtspējas risku integrēšanu un informācija kā tiek ņemti vērā ilgtspējas riski atalgojuma politikā;
  • vadītāju un darbinieku atalgojuma sasaisti ar ilgtspējas mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa vērtības radīšanu;
  • konkrētiem ilgtspējas rādītājiem attiecībā uz ilgtspējas faktoriem;
  • sasniedzamajiem ilgtspējas rezultātiem.

Prioritārie ilgtspējas mērķi ir saistīti ar mūsu biznesa un ilgtspējas stratēģiju turpmākajiem trim gadiem un ietver jomas, kurās mums ir vislielākā ietekme. Informācija par Grupas un  CBL Asset Management Ilgtspējas stratēģiju atklāta šeit.

Lai, balstoties uz darbinieka sniegumu, pārbaudītu izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpi, Grupas atalgojuma politikā ir noteikti kvalitatīvie un kvantitatīvos rādītāji. Grupa nosaka, ka uz procesu orientētiem mērķiem rādītāji ir: laiks, kas patērēts klienta apkalpošanai, dokumentu noformēšanai; atbalsts klientiem ar zaļo pāreju; rādītāji, kas saistīti ar normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.i., rādītāji, kas saistīti ar atbilstību normatīvajiem aktiem un ierobežojumiem, kas ir saistoši darbiniekam un kas var ietekmēt Grupas / CBL Asset Management riska profilu un finanšu rezultātus, tostarp ilgtspējas risks. Darbiniekiem, kas veic iekšējās kontroles funkcijas (risku kontroles, atbilstības kontroles un iekšējā audita funkcijas), noteiktie darbības mērķi ir noteikti tā, lai nodrošinātu, ka viņiem ir noteikts atalgojums neatkarīgi no to kontrolēto uzņēmējdarbības jomu darbības rezultātiem.

Lai papildus ierobežotu pārmērīgu riska uzņemšanos un mazinātu fokusu uz īstermiņa mērķu sasniegšanu, amatu grupām, kas ietekmē biznesa un portfeļu riska profilu, daļa no mainīgā atalgojuma izmaksas tiek atlikta uz laiku no viena līdz trim gadiem.  Citadele grupa cieši seko līdzi attīstībai un regulāri ievieš Atalgojuma politikā labāko praksi un inovācijas ilgtspējas finansēs un vides, sociālajos un uzraudzības (EGS) aspektos. Sīkāk par atalgojuma politiku, t.sk. tās mērķus, atalgojuma struktūras elementus, atalgojuma fiksētās un mainīgās daļas noteikšanas principus, ilgtspējas riska pārvaldību un ilgtermiņa stimulēšanas plānu skatīt Grupas atalgojuma pārskatos sadaļā Atalgojuma Pārskats.

Citadele Grupas Atalgojuma pārskats