CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, portfeļa veidošanas un vērtspapīru atlases procesā īpašu uzmanību pievēršot vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti vērtspapīros ar augstāku par vidējo ESG novērtējumu. Ieguldījumu stratēģijas orientācija uz ilgtspējīgas attīstības līderiem tiek realizēta ar mērķi radīt pozitīvu pienesumu pasaules ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus saglabājot investīciju atdeves potenciālu ieguldījumu plāna dalībniekiem
  • Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir aktīva un neparedz ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai tautsaimniecības nozarē, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret plāna aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vai nozares vērtspapīros

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 19.06.2024
Valūta EUR
Vērtība 1,3605812
Vērtības izmaiņas 0,44%
Fonda aktīvi 18 140 037 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
11,98% 2,21% 4,92% 12,68% 17,20% 16,61% 3,61% 6,01% 6,21%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 13/05/2019
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Latvijas Banka
  • Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,62% gadā
  • Maksimālā likme: 1,10% gadā

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 10% un 15%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim